Zaloguj się

Logistyczny system namierzania, identyfikacji i monitoringu w czasie rzeczywistym osób niebezpiecznych w węzłach transportowych obszarów zurbanizowanych

  •  Bernd Hentschel, Zbyszko Pawlak, Karol Górski
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Logistyczny system namierzania, identyfikacji i monitoringu w czasie rzeczywistym osób niebezpiecznych w węzłach transportowych obszarów zurbanizowanych

Badania oraz praktyczne aplikacje systemów zarządzania logistycznego zagrożeniami terrorystycznymi stanową do tej pory słabo rozpoznany obszar i objęły właściwe tylko problematykę bezpośredniej identyfikacji substancji radioaktywnych.

Celem natomiast wprowadzenia proponowanej przez autorów nowej metody identyfikacji jest rozwiązanie kompleksowe, obejmujące różne rodzaje możliwego ataku terrorystycznego, to znaczy chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego, we wszelkiego rodzaju węzłach transportowych obszarów zurbanizowanych, a więc takich, jak na przykład stacje metra, dworce kolejowe i autobusowe, porty lotnicze oraz żeglugi śródlądowej i morskiej. Realizacja przyjętego celu, polegała na przeprowadzeniu badań opartych na trójstopniowym systemie informatycznym, który skonfigurowano na potrzeby niezawodnej, automatycznej identyfikacji substancji oraz osób podejrzanych o generowanie zagrożeń terrorystycznych w czasie rzeczywistym.

Współczesne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa ludności wymagają harmonijnego współdziałania wszystkich instytucji państwowych, organów władzy i administracji oraz dostosowania ich metod pracy do nowych zagrożeń, z uwzględnieniem konieczności dysponowania nowoczesnymi, zintegrowanymi systemami kierowania i zarządzania na wypadek kryzysu. Pociąga to za sobą konieczność wyposażenia wszystkich służb, stojących na straży bezpieczeństwa obywatelskiego, w wyspecjalizowany sprzęt techniczny i systemy informacyjne wspomagające monitorowanie, identyfikację i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, w tym procesy informacyjno-decyzyjne ratownictwa i zarządzania kryzysowego oraz skuteczne kierowanie działaniami ratowniczymi i reagowaniem kryzysowym. Realizacja tych przedsięwzięć wymaga ciągłego doskonalenia technologii wykrywania i prognozowania rozwoju zagrożeń, teleinformatycznego przetwarzania informacji, ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom oraz likwidacji ich skutków. Technologie te są ściśle związane z problematyką badawczą "inżynierii bezpieczeństwa" obejmującej dwa obszary: bezpieczeństwo techniczne i bezpieczeństwo cywilne. Obecnie na całym świecie podejmuje się wzmożone wysiłki w celu wypracowania i wdrożenia do eksploatacji nowych strategii i technologii w zakresie ochrony bezpieczeństwa podróżnych w formie różnego typu aplikacji praktycznych.
Nowoczesne technologie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa obejmują przede wszystkim następujące obszary:

  • ochronę przed terroryzmem (włączając tak zwany bioterroryzm oraz przypadki użycia niebezpiecznych substancji biologicznych, chemicznych, radioaktywnych, nuklearnych, wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych i innych),
  • procesy zarządzania kryzysowego,
  • bezpieczeństwo i ochronę systemów sieciowych,
  • interoperacyjność oraz integrację systemów informacyjnych i łączności,
  • poprawę świadomości sytuacji - wiedzy o zagrożeniach.

W obszarach tych za kluczowe uznaje się technologie dla systemów bezpieczeństwa, do których należą między innymi: technologie sensorowe, systemów obserwacji, wykrywania i śledzenia, systemów informacyjnych, modelowania i symulacji. Zakres technologii oraz nowych opracowań naukowo-badawczych mieści się w priorytetach zarówno 6, jak też 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz priorytetach technologicznych (CapTech) Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Świadczy to o zbieżności polskich priorytetów technologicznych w zakresie bezpieczeństwa z tematyką badawczą Unii Europejskiej co stwarza możliwość rozszerzania i kontynuacji tej tematyki przy wykorzystaniu funduszy europejskich oraz przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi w ramach wspólnych projektów.


Artykuł zawiera 30930 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 13 maj 2015 13:44
Zaloguj się by skomentować