Zaloguj się

Bezpieczeństwo informacji w logistycznym systemie informatycznym klasy CRM

  •  Michał Pałega
  • Kategoria: Logistyka

Informacje i informatyka pełnią niezwykle ważną rolę w sektorze usług logistycznych, umożliwiając kształtowanie lepszych relacji z klientami oraz stanowią istotny element w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku [3]. Właściwe, poprawne, zoptymalizowane, a przede wszystkim bezpieczne pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie zasobów informacyjnych należy traktować jako jedną z priorytetowych kwestii związanych z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw, w tym świadczących usługi logistyczne.

   Przedsiębiorstwa z branży logistycznej, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku, m.in. w zakresie logistyki obsługi klienta, zmuszone są wspomagać się we wszystkich etapach realizacji tego procesu zintegrowanym system informatycznym klasy CRM (Customer Relationship Management). Ich zasada funkcjonowania opiera się na koncepcji utrzymania kluczowych klientów organizacji po przez tworzenie z nimi trwałych więzi wynikających z ciągłego i systematycznego monitorowania ich potrzeb i preferencji. Zaszyta w systemie CRM funkcje gromadzenia i przetwarzania informacji umożliwia wgląd w historię klienta, co wiąże się z lepszym poznaniem jego oczekiwań oraz dopasowaniu do nich przyszłej usługi bądź produktu [5].
   Gromadzenie oraz przetwarzanie informacji przy użyciu technologii komputerowej posiada niewątpliwie wiele zalet, jednakże przy całym swoim dobrodziejstwie stwarza również wiele zagrożeń. Szczególne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jak również jego klientów i kooperantów są: zniszczenie informacji, nieautoryzowana ich modyfikacja cz też udostępnienie niepowołanym osobom. Wobec powyższego koniecznością staje się zaimplementowanie różnego typu mechanizmów ochronnych, w tym wyposażenie systemów informatycznych w odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi czytelnika na strategiczną rolę informacji oraz systemów informacyjnych w logistyce obsługi klientów, z uwzględnieniem ich właściwej jakości, która w głównej mierze wiąże się z ich bezpieczeństwem. W artykule przybliżono najbardziej popularne zabezpieczenia stosowane w logistycznej platformie informatycznej CRM.

1. ZNACZENIE INFORMACJI W LOGISTYCE
W literaturze przedmiotu istnieje wiele różnych definicji logistyki, jednak najbardziej adekwatną z punktu widzenia problematyki niniejszego opracowania jest ta, mówiąca o tym, że logistyka to „(…) proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta” [2]. Z powyższego wynika, iż informacja ma ogromne znaczenie w procesach logistycznych generując wartość dodaną dla klienta. Jej brak, niedostateczna ilość, niedokładność bądź jej nieuporządkowanie może przyczyniać się do powstawania błędów w procesach lub co występuje w praktyce znacznie częściej - wydłużenie czasu realizacji tychże procesów. Stąd też w gospodarce jednym z najważniejszych zagadnień jest właściwa jakość informacji, co należy rozumieć jako ogół ich właściwości, które gwarantują zaspokajanie aktualnych oraz przyszłych potrzeb jej użytkowników. Na ogół wspomnianych właściwości składają się m.in. integralność, kompletność, dokładność,aktualność, ciągłość, porównywalność, transparentność, dostępność, zgodność z obowiązującymi kanonami językowymi, metodycznymi, technicznymi czy też prawnymi [10].

 

Artykuł zawiera 20 700 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 13 lipiec 2016 13:30
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe