Zaloguj się

Zarządzanie identyfikowalnością w branży kosmetycznej - opis przypadku

  •  Grzegorz Sokołowski
  • Kategoria: Wieści z GS1
Polecamy! Zarządzanie identyfikowalnością w branży kosmetycznej - opis przypadku

Wymóg identyfikowalności (ang. traceability) jest znany firmom sektora spożywczego i żywnościowego od wielu lat. Od lipca 2013 roku również branża kosmetyczna jest zobowiązana do gromadzenia informacji na potrzeby identyfikowalności. W artykule opisano, w jaki sposób firma kosmetyczna może zarządzać identyfikowalnością w kontekście całego procesu przepływu od surowca do wyrobu gotowego.

Identyfikowalność to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem. Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. Najważniejsze wymagania prawne dla łańcuchów dostaw branży kosmetycznej wynikają z rozporządzenia WE 1223/20091.

Opis przypadku
W drugiej połowie 2015 roku firma LARA Edyta Pawluśkiewicz, będąca właścicielem marki Seboradin, uzyskała dofinansowanie na realizację Bonu na Innowacje. Bon dotyczył ulepszenia procesu produkcyjnego firmy poprzez zastosowanie innowacyjnej identyfikacji produktów, a realizację projektu wsparł Instytut Logistyki i Magazynowania. Celem projektu było przede wszystkim opracowanie koncepcji zarządzania identyfikowalnością od produkcji aż po dystrybucję wyrobów gotowych, przy uwzględnieniu zastosowania standardów GS1 i automatycznej identyfikacji. Powody wdrażania rozwiązań dotyczących zarządzania identyfikowalnością przy zastosowaniu standardów GS1 w przypadku opisywanej firmy były następujące:
- potrzeba zmiany dotychczasowego sposobu wprowadzania i gromadzenia informacji odnośnie partii produkcyjnej - manualne uzupełnianie danych na fakturze
- usprawnienie kontroli i zautomatyzowania przepływu danych pomiędzy biurem firmy a produkcją zlokalizowaną w innym miejscu
- brak automatyzacji realizacji czynności magazynowych
- usprawnienie całego procesu identyfikowalności za pomocą środków z bonu na innowacje.

Opis realizacji projektu
Poddany pracom projektowym analizowany obszar dotyczył przepływu: od surowców do wyrobów gotowych i powiązanych z nimi informacji. Przy czym przepływ informacji następuje od momentu wejścia do procesu produkcyjnego, poprzez zejście z produkcji, magazynowanie, aż do kompletacji i wydania wyrobów gotowych. Przeprowadzenie analizy procesowej umożliwiło porównanie aktualnej wydajności wybranych procesów z wydajnością po wprowadzeniu zmian. Dzięki temu firma na podstawie wyników przeprowadzonego badania mogła oszacować korzyści z wprowadzonych zmian jeszcze przed ich wdrożeniem. Poza tym, wyniki analizy procesowej umożliwiły opracowanie dedykowanej koncepcji obsługi procesu identyfikowalności. Badania realizowane w firmie opierały się o wykorzystanie standardu BPMN 2.0. opisanego normą ISO/IEC 19510. Standard BPMN (ang. Business Process Model and Notation – Notacja i Model Procesu Biznesowego) jest obecnie najpopularniejszym narzędziem do opisywania procesów biznesowych, możliwym do zastosowania w każdej branży.

Artykuł zawiera 9870 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 06 grudzień 2016 11:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe