Zaloguj się

Społeczna odpowiedzialność (C)SR i jej zastosowanie w logistyce publicznej

Polecamy! Społeczna odpowiedzialność (C)SR i jej zastosowanie w logistyce publicznej

Sektor publiczny (państwo, województwo, powiat, gmina) na zakup dóbr i usług w ramach zamówień publicznych wydaje rocznie ponad 130 mld złotych. Stanowi to ponad 8% PKB, w całej Unii Europejskiej wartość ta sięga nawet 1,5 biliarda Euro, co stanowi prawie 17% europejskiego PKB. A tendencje są wzrostowe.

Ogromne wydatki sektora publicznego skłaniają ku refleksji, czy sektor ten nie powinien aktywniej angażować się we wdrażanie aspektów zrównoważonego rozwoju w sferze logistyki publicznej, czy może w ten sposób pobudzać odpowiedzialne zachowania względem społeczeństwa i środowiska podmiotów gospodarczych realizujących zadania publiczne.
Już w 2005 roku Komisja Europejska opublikowała podręcznik wskazujący na konieczność włączenia aspektów zrównoważonego rozwoju do zamówień publicznych, a w roku 2008 plan zrównoważonej konsumpcji i produkcji przemysłowej (Sustainable Consumption and Production oraz Sustainable Industrial Policy) zawierający niezbędne wskazówki mające przyczynić się do zmniejszenia presji gospodarki i społeczeństwa na środowisko naturalne. Poszczególne kraje wychodząc naprzeciw dyrektywom unijnym w kolejnych nowelizacjach ustawy prawo zamówień publicznych wprowadzały zapisy umożliwiające organizacjom publicznym stawianie większych wymogów środowiskowych i społecznych przedsiębiorcom realizującym zadania statutowe jednostek terytorialnych. Jednak, jak wygląda to w praktyce? Jakie kryteria powinny być zastosowane w zrównoważonych zamówieniach publicznych w zakresie np. ochrony klimatu, dziedzictwa kulturowego, standardów socjalnych i praw człowieka? W jaki sposób powinny być one ustanawiane, kontrolowane i oceniane, by możliwy był wybór rozwiązania najbardziej konkurencyjnego i korzystnego? Czy odpowiedzialna logistyka publiczna wspiera zrównoważoną gospodarkę, czy może hamuje innowacje w sektorze prywatnym i prowadzi do nadmiernego obciążenia budżetów organizacji publicznych? Na wiele z tych pytań odpowiedzieć dzisiaj jednoznacznie jeszcze nie można. Niemniej dla wielu organizacji publicznych spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w sferze logistyki publicznej ma znaczenie zasadnicze. A to sprawia, że poszukują one rozwiązań i możliwości wdrożenia zrównoważonych zamówień publicznych, tzn. takich, które są społecznie odpowiedzialne.
W niniejszym artykule podjęta zostanie próba wskazania zasadności stosowania społecznej odpowiedzialności (C)SR w obszarze logistyki publicznej.

Artykuł zawiera 25900 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 14 czerwiec 2017 14:57
Zaloguj się by skomentować