Zaloguj się

Analiza skutków wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w wybranym przedsiębiorstwie

Polecamy! Analiza skutków wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w wybranym przedsiębiorstwie

Nastawienie przedsiębiorstw do zagadnień związanych z bezpieczeństwem uległo dynamicznym przemianom w skutek procesu dostosowywania polskiego prawa w dziedzinie BHP do prawa Unii Europejskiej. Poglądy na bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach zmieniają się wraz z warunkami gospodarowania oraz postępu nauki i techniki. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie systemem zarządzania bezpieczeństwem, spowodowane wzrostem świadomości, że wykonywanie pracy w bezpieczny sposób z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa to większy zysk dla przedsiębiorstwa.

W obecnych czasach przedsiębiorstwa dążą do tego, by bezpieczeństwo nie polegało tylko na zapobieganiu chorobom zawodowym oraz urazom pracowników, ale brało pod uwagę również wszystkie zdarzenia powodujące straty w zasobach organizacji, w tym awarie sprzętu lub urządzeń, zanieczyszczanie środowiska, a także przestoje produkcyjne.
Na organizację bezpiecznych warunków pracy składa się wiele przedsięwzięć. Większość działań w kierunku organizacji bezpiecznych warunków pracy jest regulowana prawnie, przy pomocy rozporządzeń, norm i przepisów prawa. Podstawą wykonywania bezpiecznej pracy przez pracowników jest bezpieczne stanowisko oraz właściwe przygotowanie pracowników do wykonywania powierzonych im zadań. Przygotowanie pracownika do pracy jest równie ważne, co utrzymanie maszyn i urządzeń w należytym stanie i sprawności.
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w wybranym przedsiębiorstwie na podstawie analizy wypadkowości przed i po wprowadzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem.

System zarządzania bezpieczeństwem
System zarządzania bezpieczeństwem jest szczególnym typem systemu zarządzania. "Jest on częścią ogólnego systemu zarządzania obejmującą, planowanie, strukturę organizacyjną, odpowiedzialności, zasady postępowania, procesy, procedury i zasoby konieczne do opracowania, wdrażania, realizacji, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy".
Bardzo ważnym dla zrozumienia koncepcji zarządzania systemowego systemem BHP jest podkreślenie, że system zarządzania bezpieczeństwem jest elementem ogólnego systemu zarządzania organizacją. Oznacza to, że nie może być rozpatrywany jako mniej ważny suplement do rutynowych procesów zarządzania, co jest charakterystyczne dla tradycyjnego podejścia do BHP, lecz jest równie istotne jak inne działania w organizacji. System zarządzania bezpieczeństwem powinien funkcjonować w organizacji w sposób w pełni zintegrowany z innymi procesami zarządzania. W Polsce promocja i rozwój koncepcji systemowego zarządzania bezpieczeństwem ma wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy. Instytucje rządowe dostrzegają w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem skuteczny instrument zapewniający efektywne doprowadzenie do przestrzegania prawnych wytycznych BHP przez przedsiębiorstwa.

Artykuł zawiera 29560 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 01 sierpień 2017 14:54
Zaloguj się by skomentować