Zaloguj się

Logistyka personalna jako narzędzie wspomagające budowanie rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstwa

Polecamy! Logistyka personalna jako narzędzie wspomagające budowanie rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstwa

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed każdym w istocie współczesnym przedsiębiorstwem jest budowanie własnej konkurencyjności rynkowej: od efektywnego ukształtowania tych walorów zależy, i to w kategorycznym stopniu, jego ekonomiczny byt.

Tradycyjnym kierunkiem poszukiwania przez przedsiębiorstwo atutów konkurencyjności jest domena kosztów jego działalności: niskie koszty umożliwiają oferowanie produktu / usługi na rynku po niższej niż konkurenci cenie, bądź przy zbliżonym poziomie ceny pozwalają na osiąganie większego zysku. Takie podejście skłania firmę do poszukiwania możliwości redukowania poziomu kosztów różnego rodzaju na wszystkich polach jej funkcjonowania; obszar zasobów ludzkich jest oczywiście także skrupulatnie penetrowany w celu wykrycia takich możliwości, a następnie przedmiotowo eksploatowany.

Innym, współcześnie często stosowanym przez przedsiębiorstwa atutem konkurencyjnym są parametry jakościowe oferowanych na rynku produktów / usług. Konsumenci takich właśnie wyrobów coraz powszechniej i częściej oczekują. Wysoka ich jakość jest kreowana wielotorowo, zarówno przez czynniki o charakterze technologiczno-organizacyjnym, jak i ludzkim, ze szczególnym wskazaniem na trudne do przecenienia znaczenie tych ostatnich. Istotne znaczenie uzyskują w takich warunkach walory kompetencyjne zasobów ludzkich (kapitału ludzkiego).

Obecnie coraz większą rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku odgrywa atut innowacyjności oferowanych tam produktów / usług. Atut ten może polegać bądź na wykreowaniu produktu całkowicie nowatorskiego, który do tej pory na rynku nie był obecny (tzw. duża innowacyjność, sytuacja występująca dość rzadko), bądź na modernizowaniu wyrobu wcześniej oferowanego poprzez techniczne jego rozwinięcie, dodanie nowych funkcji i cech użytkowych (tzw. mała innowacyjność, sytuacja występująca wyraźnie częściej). Innowacyjność produktowa może być jednak kreowana i wdrażana wyłącznie przez wysoce kompetentne i zaangażowane zasoby ludzkie. Zasoby owe stanowią zatem w takich realiach centralny czynnik strategiczny, wymagający odmiennego, w pełni podmiotowego potraktowania.
Współczesne warunki gospodarcze uzupełniają wyżej przedstawione wyznaczniki konkurowania o wymiary dodatkowe: szybkość reagowania na zmieniające się wyzwania rynku i elastyczność w działaniu, co przydaje znaczenia krytycznego czynnikowi czasu oraz łatwości szybkiego modyfikowania zasobów ludzkich w zakresie ich cech kompetencyjnych.
Tak więc zasoby ludzkie są uwikłane w każdy z wymienionych sposobów konkurowania rynkowego: w przypadku orientacji kosztowej podlegają one maksymalnemu eksploatowaniu, zaś w sytuacji, gdy wiodącym atutem konkurowania jest jakość bądź tym bardziej innowacyjność produktowa, stanowią one ważne źródło, a wręcz nawet dźwignię sukcesu przedsiębiorstwa. Aby jednak zasoby te rzeczywiście stanowiły istotną wartość w perspektywie budowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, powinny charakteryzować się m.in. takimi cechami jak cenność (umożliwianie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego adaptowania się do zmian zachodzących w jego otoczeniu), rzadkość i unikatowość (istotna trudność w skopiowaniu kompetencyjnych cech zasobu), a także efektywność wewnętrznego zorganizowania.

Artykuł zawiera 38430 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 16 sierpień 2017 13:47
Zaloguj się by skomentować