Zaloguj się

Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach sektora TSL - analiza postaw w świetle badań

Polecamy! Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach sektora TSL - analiza postaw w świetle badań

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa można rozumieć jako zobowiązanie do prowadzenia takiej działalności, która respektuje interesy i problemy społeczne, wyrażając to w formie aktywnej, poprzez różne formy działań na rzecz interesariuszy, mając na uwadze uwarunkowania prawne, reguły racjonalności oraz poprawność etyczną.

Istotą społecznej odpowiedzialności jest więc samo zobowiązanie, wypływające z chęci, a nie z przymusu. Natomiast to, czy pobudki tych zobowiązań są szczere, stricte filantropijne, czy mają podłoże ekonomiczne, nie wydaje się być tu ważne. Liczą się efekty podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań, a to, że można je pogodzić z celami marketingowymi czy finansowymi nie powinno być negatywnie odbierane. O wiele ważniejsze jest określenie, dlaczego przedsiębiorstwo miałoby się zobowiązywać do tego, by być społecznie odpowiedzialne. Inaczej mówiąc, ważniejsze jest zrozumienie, co jest celem społecznych działań. Podchodząc do tej kwestii od strony pragmatycznej, trudno ten cel jednoznacznie uchwycić. Oczekiwania pracowników, akcjonariuszy, klientów, dostawców czy społeczności lokalnej nie są, a w zasadzie nie mogą być w tym względzie jednorodne. Dostawcy na przykład oczekują przestrzegania zasad etyki w przeprowadzanych transakcjach, z kolei społeczność lokalna może oczekiwać zmniejszenia lub zneutralizowania negatywnego oddziaływania na środowisko prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Gdyby spróbować jednak te oczekiwania w jakimś stopniu wyrazić w jednolity sposób, to zasadniczym celem podejmowania przez przedsiębiorstwo działań w ramach społecznej odpowiedzialności jest doprowadzenie do stanu funkcjonowania w symbiozie z interesariuszami, kiedy dochodzi do konsensusu celów przedsiębiorstwa i poszczególnych grup interesariuszy.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności nie we wszystkich ma swoich zwolenników. Pojawiają się głosy krytyki, których podłożem są różne przesłanki. Najczęściej dyskusji poddaje się wątpliwości dotyczące słuszności i motywów stosowania społecznej odpowiedzialności, jej obszarów czy skuteczności podejmowanych działań.
Podstawową wątpliwością jest pytanie, czy przedsiębiorstwa powinny zajmować się społeczną odpowiedzialnością? Czy istota działalności przedsiębiorstwa, jak też cel, dla którego przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku, nie ulegają dyskretnej delimitacji? Wydaje się, że nie ma takiego zagrożenia. Nadal oczywiste jest, że istotą działalności przedsiębiorstwa jest wypełniane funkcji produkcyjnej czy usługowej, w zależności od profilu biznesowego, zaś pierwotnym celem funkcjonowania jest zysk. Działania społeczne nie są realizowane jako działania z obszaru core biznes. Wyznaczają raczej kryteria, jakimi przedsiębiorstwo może się kierować, realizując swoje podstawowe zadania. Warto zauważyć, że wyraźnie podkreśla się dobrowolny charakter społecznej odpowiedzialności. Nie ma żadnych uregulowań prawnych, które nakazywałyby implementację społecznej odpowiedzialności. Nie ma norm z tego zakresu, które mają obligatoryjny charakter. Swoistym problemem może być jedynie to, czy traktować społeczną odpowiedzialność jako powinność, nieformalną konieczność czy modę.

Artykuł zawiera 33270 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 18 sierpień 2017 12:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe