Zaloguj się

Zrównoważone magazyny - definicja i oczekiwane efekty implementacji

  •  Wiktor Żuchowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zrównoważone magazyny - definicja i oczekiwane efekty implementacji

Zielona technologia zawdzięcza swoją popularność regulacjom prawnym, utylitaryzmowi i trendom. Konieczność redukcji zanieczyszczeń czy emisji na przykład dwutlenku węgla, wynikające z konieczności opłat za ponadnormatywne "zrzuty", przekłada się wprost na rentowność proekologicznych rozwiązań.

Efektywność finansowa wiąże się także z utylitarnością zielonych rozwiązań, choć nie zawsze konieczność zwiększonych nakładów początkowych, jako kosztu późniejszej tańszej eksploatacji, przekonuje inwestorów. Trzeci czynnik wiąże się z trendem, opartym na wrażliwości społecznej czy zrównoważonym rozwoju, pozytywnie odbieranym przez otoczenie przedsiębiorstwa, przekładającym się na sukces wizerunkowy.

Postępująca degradacja środowiska naturalnego, nadal rosnący trend emisji gazów cieplarniach, zanieczyszczenie środowiska czy kurczące się zasoby kopalin [CDIAC] wymagają implementacji coraz to bardziej wszechstronnych działań ograniczających wpływ cywilizacji na środowisko naturalne. Gospodarka zmuszana jest do finansowania rozwiązań redukujących negatywną interakcję z otoczeniem naturalnym. Dotyczy to także logistyki - przykładowo coraz bardziej restrykcyjne europejskie standardy emisji spalin wymuszają redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy ciężarowe. Jednak logistyka to nie tylko transport, ale także gospodarka magazynowa.
Zrównoważone magazyny są rozwiązaniami przyszłości - istniejące przykłady zazwyczaj adaptują kilka odseparowanych rozwiązań (technologii, zmian organizacyjnych) bez wstępnej analizy relacji pomiędzy nimi. Jednak nie można zajmować się zrównoważonymi magazynami bez ich zdefiniowania.

Genealogia określenia zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój zapisany jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której to artykuł 5 podkreśla: Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zanim pojęcie pojawiło się w ustawie zasadniczej już ponad 300 lat temu niemiecki naukowiec Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) użył określenie "Nachhaltigkeit". Określenie to odnosiło się do lasów i związane było ze sposobem gospodarowania uprawami leśnymi czy zarządzania wycinką drzew, w taki sposób, aby możliwe było ciągłe odtwarzanie lasu. Stworzone podwaliny były rozwijane i propagowane także za granicą Niemiec, co finalnie doprowadziło do przetłumaczenia pojęcia na język angielski - Sustained Yield Forestry. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku określenie "sustainable" zostało zaadaptowane przez ekologów i wykroczyło poza ramy leśnictwa.
W Wielkiej Brytanii, w 1999 r. Departament Środowiska, Transportu i Regionów (DETR) zdefiniował pojęcie zrównoważony rozwój (sustainability) jako postęp społeczny, który rozpoznaje jednocześnie różnorakie potrzeby i zapewnia skuteczną ochronę środowiska przez racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz utrzymanie wysokiego, stabilnego poziomu rozwoju i zatrudnienia.
W Polsce finalnie zrównoważony rozwój został oficjalnie zdefiniowany w Prawie ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Jako podsumowanie można przytoczyć lakoniczną definicję zrównoważonego rozwoju, określanego jako balans pomiędzy wzrostem ekonomicznym a ochroną środowiska [Strategic direction, 2010].

 

Artykuł zawiera 17440 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 14 listopad 2017 15:29
Zaloguj się by skomentować