Zaloguj się

Wpływ dystrybucji towarów na środowisko miejskie

  •  Kinga Kijewska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wpływ dystrybucji towarów na środowisko miejskie

Potrzeba osiągnięcia i utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wiąże się z koniecznością podporządkowania działań przedsiębiorstwa zaspokojeniu oczekiwań klienta, co do oferowanego produktu. Bardzo ważna przy tym jest umiejętność szybkiej oceny potrzeb i właściwej reakcji na nie. Głównym zadaniem logistyki dystrybucji jest udostępnienie produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom oraz oczekiwaniom klientów, co czyni ją jednym z ważniejszych elementów w łańcuchu logistycznym.

Obsługa nabywców jest więc istotną częścią procesów logistycznych, która we współczesnym burzliwym otoczeniu wskazuje na potrzebę orientowania logistyki organizacji na zwiększenie stopnia usatysfakcjonowania klientów. Uwagę na powyższe stwierdzenie zwraca P. Drucker, wskazując na kanały zbytu oraz rynek jako kluczowe elementy decydujące o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa często ważniejsze nawet od samego wyrobu.
Oddziaływanie właściwie zorganizowanej dystrybucji na powodzenie całego łańcucha dostaw jest niezaprzeczalne, pomimo że nie tworzy ona wartości dodanej z punktu widzenia klienta końcowego. Decyzje związane z wyborem sposobu sprzedaży zaliczane są w każdym przedsiębiorstwie do decyzji strategicznych, ponieważ wpływają one na skuteczność działań rynkowych, a tym samym na osiągniętą przez nią efektywność.

Istota dystrybucji
Pojęcie dystrybucja wywodzi się z łac. distributio, tłumaczonego jako podział, oraz od dystrybuere oznaczającego rozdzielać rozdawać, obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, użytkownikowi).
W ekonomii dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między strefą produkcji a strefą konsumpcji. Istnienie tych różnic w warunkach gospodarki rynkowej jest rzeczą zupełnie naturalną i wynika z:
- lokalizacji miejsc wytwarzania i konsumowania,
- terminowości produkcji i konsumpcji,
- zróżnicowania wielkości produkcji (z reguły masowej, zbywanej najczęściej w dużych partiach homogenicznych) i konsumpcji (zróżnicowanej i o różnej częstotliwości zakupów),
- braku zgodności asortymentu wyspecjalizowanej produkcji i konsumpcji zaspokajanej przez zróżnicowanych wytwórców,
- niedostatecznego poinformowania konsumentów o podaży, a producentów o popycie.

Miasto jako system realizacji procesów dystrybucyjnych
Miasto definiuje się jako jednostkę osadniczą grupującą przede wszystkim ludność zatrudnioną w zawodach pozarolniczych. Jak podaje M. Czornik, wyznacznikami miejskości są:
- zwartość skupiska ludności - duża liczba ludności żyjąca na niewielkiej powierzchni,
- współistnienie różnych podmiotów gospodarczych czy zróżnicowania zawodowego,
- zróżnicowanie mieszkańców pod względem społecznym, ekonomicznym, kulturowym,
- zwarta zabudowa występująca na dużym obszarze oraz jej znaczne zróżnicowanie estetyczne, funkcjonalne i przestrzenne,
- skokowe zmiany zagospodarowania,
- miejski styl życia wynikający ze specyfiki miasta, odmienne od wiejskich zarysy demograficzne, np. mniejszy przyrost naturalny.

Rosnąca liczba użytkowników miast prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na przewozy towarów - surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz odpadów przemysłowych i komunalnych. Największą część przewozów na terenach zurbanizowanych generują przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe.

 

Artykuł zawiera 22280 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 06 grudzień 2017 15:53
Zaloguj się by skomentować