Zaloguj się

Uwarunkowania rachunku kosztów usługodawców logistycznych

  •  Płaczek Ewa
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Uwarunkowania rachunku kosztów usługodawców logistycznych

Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw charakteryzują się dużą zmiennością. Są one efektem oddziaływania turbulentnego otoczenia na działalność gospodarczą podmiotów. Przedsiębiorstwa podejmujące na co dzień walkę konkurencyjną zmuszone są do działań zapewniających osiągnięcie oczekiwanego poziomu marży, co w warunkach silnej konkurencji jest coraz trudniejsze.

Jednym z kierunków działań prowadzących do utrzymania poziomu marż jest zmiana podejścia do wykorzystywanego w firmie rachunku kosztów. Z nagminnie stosowanego rachunku kosztów pełnych na rachunek kosztów zmiennych czy rachunku kosztów działań. Zmiana podejścia do rozliczana kosztów jest jednak procesem, którego pierwszym krokiem jest analiza funkcji i procesów biznesowych przedsiębiorstwa, w oparciu o które budowany będzie nowoczesny rachunek kosztów. Celem artykułu jest więc pokazanie różnic pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym rachunkiem kosztów oraz wskazanie kierunków doskonalenia systemów pomiaru i rozliczania działalności operacyjnej usługodawców logistycznych.

Istota rachunku kosztów
Na przestrzeni lat zmieniło się podejście do rachunku kosztów. Tradycyjnie rachunek kosztów identyfikowany jest z pomiarem kosztów, ich ewidencją, rozliczaniem i kalkulacją. W związku z ustawowym wymogiem sporządzania sprawozdań finansowych rachunek kosztów kładzie nacisk na pomiar poniesionych kosztów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Ogólnie można przyjąć, że rachunek kosztów dotyczy "ogółu działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, poprzez zastosowanie odpowiednich przekrojów kosztów własnych wytworzenia produktów pracy działalności przedsiębiorstwa, mierzonych ilościowo i wartościowo, za pewien okres czasu, w celu uzyskania możliwie wszechstronnych informacji dla ustalenia wyników i kierowania przedsiębiorstwem". Wynika z tego że, rachunek kosztów zwraca uwagę na koszty działalności które:

  • są generowane w związku z wykorzystaniem wszystkich zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności, ukazując stopień wykorzystania i zużycia zasobów (materialnych, ludzkich czy finansowych),
  • są nośnikiem informacji ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji zarządczych odnośnie np. decyzji cenowych, kontroli kosztów. Służą do oceny słuszności i efektywności (rentowności) podjętych działań.

Ważnym zadaniem rachunku kosztów jest dostarczenie prawidłowych i rzetelnych informacji umożliwiających menedżerom podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych. Jednak w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne napotykamy na pewne utrudnienia. Wynikają one z systemowego spojrzenia na przedsiębiorstwo, które ukazuje procesowo-funkcjonalne powiązania w logistycznym procesie przepływu dóbr i informacji. Opieramy się na koncepcji kosztów globalnych i współzależności kosztów. W konsekwencji ponoszone koszty są traktowane jako efekt działań logistycznych, które w praktyce gospodarczej nie są identyfikowane z kosztami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Rozproszone i funkcjonalnie złożone działania logistyczne powodują, że struktura kosztów jest rozbudowana i rozmyta, a wzajemne powiązania dynamiki poszczególnych składowych kosztów niejednoznaczne. W przeciwieństwie do obowiązujących przepisów prawnych (odnośnie struktury kosztów) w przypadku kosztów logistycznych nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący schemat. Powoduje to znaczne trudności w systemie ewidencji kosztów, utrudnia prowadzenie rachunku kosztów, a zatem zarządzanie kosztami.

 

Artykuł zawiera 12160 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 styczeń 2018 14:56
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe