Zaloguj się

Problematyka wspomagania decyzji w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw

  •  Szafraniec Marek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Problematyka wspomagania decyzji w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw

Monitorowanie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko przedsiębiorstw jest działaniem koniecznym dla praktycznej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Cel ten dotyczy zarówno poszczególnych podmiotów gospodarki jak i tworzonych przez nie sieci, których przykładem są łańcuchy dostaw. Ponadto istnienie gospodarczych, społecznych i ekologicznych aspektów działalności tych przedsiębiorstw w ramach łańcuchów stwarza możliwość integrowania analizy i doskonalenia procesów w tych obszarach realizując koncepcję zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Przynależność zaś przedsiębiorstw do większego systemu stwarza równocześnie okazję do tworzenia struktur bardziej ogólnych mechanizmów koordynujących, monitorujących i stymulujących działalności poszczególnych podmiotów wchodzących w jego skład. Wspólna odpowiedzialność za generowanie negatywnego oddziaływania na środowisko stwarza potrzebę tworzenia zintegrowanych systemów wspomagania decyzji w całym łańcuchu dostaw. Doskonalenie procesów i produktów wymaga jednak podejmowania decyzji, którym zawsze towarzyszy pewne ryzyko niepowodzenia. Niniejszy artykuł dotyczy problematyki podejmowania decyzji w ramach zarządzania zielonym łańcuchem dostaw, czyli aspektów związanych z zarządzaniem jego oddziaływaniem na środowisko. Decyzje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w tym zakresie wiążą się szczególnie w kontekście istniejącej, coraz większej presji społecznej i wymagań prawnych z dużym ryzykiem i niepewnością ich podejmowania. Jednym ze sposobów minimalizowania tych parametrów jest dostarczanie dobrych jakościowo danych, informacji oraz wiedzy. Podjęty w niniejszym artykule obszar badań jest na dzień dzisiejszy słabo rozpoznany, ale zarazem niezbędny dla osiągania stawianych zielonym łańcuchom dostaw celów w sposób sprawny i skuteczny, co stanowi istotę zarządzania nimi. Rozwijane z powodzeniem narzędzia informatyczne w ramach ogólnej dziedziny logistyki stawiają jednocześnie pytanie o możliwość poszerzenia ich funkcjonalności o dodatkowy obszar. Mając na uwadze powyższe rozważania w niniejszym artykule poddano analizie:

  • powszechnie stosowane narzędzia informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw,
  • główne funkcje systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw,
  • główne kierunki badań, które powinny zostać podjęte dla lepszego poznania tematu budowy i doskonalenia tych systemów.

Istota wspomagania decyzji w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw
Zarządzanie łańcuchem dostaw jest koncepcją stosunkowo nową. Mimo, iż autorzy powołują się nierzadko na źródła wcześniejsze, pierwszy raz termin ten użyty został w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku. Pojęcie to umożliwiło tworzenie zasad współpracy sieci organizacji tworzących wartość produktów i usług dostarczanych ich konsumentom. Współpraca ta jest ukierunkowana przede wszystkim na maksymalizację zysku, jednak wydłużanie perspektywy czasowej jego analizy prowadzi do wyodrębnienia się różnych istotnych aspektów. W najszerszym ujęciu tworzą one składowe zrównoważonego rozwoju, a jednym z nich jest odpowiedzialność za generowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Artykuł zawiera 21890 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 11 styczeń 2018 14:16
Zaloguj się by skomentować