Zaloguj się

Informatyczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach sektora TSL

  •  Adam Salomon
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Informatyczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach sektora TSL

Ciągły wzrost znaczenia i roli informacji oraz dynamicznie rozwijający się przemysł informatyczny i komunikacyjny spowodował, że bez wątpienia dzisiejsze społeczeństwo można nazwać tzw. społeczeństwem informacyjnym. Przez tzw. społeczeństwo informacyjne należy rozumieć: "[…] społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie informacji jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa".

Szybki rozwój technologii informatycznych oraz procesów z nią związanych, spowodował, że informacja stała się jedną z podstawowych i najcenniejszych wartości niematerialnych. W wyniku tego zjawiska organizacje, przedsiębiorstwa i różnego rodzaju instytucje są coraz bardziej od niej uzależnione. Rozwój technologii i sposobów przetwarzania, zarządzania oraz pozyskiwania informacji stały się podstawowym warunkiem rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego społeczeństwa.
Skuteczne wykorzystywanie zasobów informacyjnych, ich przetwarzanie oraz śledzenie zachodzących zmian i zjawisk w otoczeniu staje się podstawą poprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, nie tylko w sektorze TSL.

Zintegrowane systemy zarządzania
Na początku rozwoju informatycznych systemów zarządzania, organizacje posługiwały się wieloma samodzielnymi i niezależnymi systemami, które odpowiedzialne były tylko za poszczególne obszary przedsiębiorstwa. Systemy te były tworzone na różne potrzeby organizacji, przez co funkcjonowały w oparciu o różne standardy, zbiory i formaty danych. Niejednolitość systemów spowodowała, że wymiana danych pomiędzy systemami była utrudniona, a niekiedy nawet niemożliwa. Ponadto dane musiały być wprowadzane za każdym razem na nowo, co prowadziło do powstawania błędów i niespójności baz danych w przedsiębiorstwie. Rozwiązaniem tego problemu okazała się integracja systemów oraz powstanie pierwszych systemów zintegrowanych.

Integracja może dotyczyć całego systemu lub wybranych jego części. Z tego powodu integrację systemów informatycznych można rozpatrywać w trzech aspektach: funkcjonalnym, informacyjnym i technologicznym.
Integracja w aspekcie funkcjonalnym dotyczy głównie ujednolicenia procedur systemowych konkretnych działów przedsiębiorstwa i stworzenie współzależności pomiędzy nimi. Integracja informacyjna ma na celu tworzenie związków informacyjnych między funkcjami, pomiędzy którymi występują współzależności. Umożliwia zmniejszenie nadmiaru danych, uniknięcie wielokrotnego wprowadzania oraz pozwala na osiągnięcie spójności zasobów informacyjnych.
Integracja pod względem technologicznym prowadzi do ujednolicenia i kompatybilności sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w środowisku systemowym. Pozwala na swobodną komunikację i wymianę informacji między systemami informatycznymi. "System informatyczny zarządzania nazywamy systemem zintegrowanym, jeśli dane wprowadza się do bazy tylko raz i od momentu wprowadzenia są dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników i aplikacji".

 

Artykuł zawiera 48530 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 14 maj 2018 08:32
Zaloguj się by skomentować