Zaloguj się

Rola transportu w realizacji idei "Inteligentnego miasta"

Polecamy! Rola transportu w realizacji idei "Inteligentnego miasta"

Wiek XXI utrzymał dalszy rozwój miast i pogłębiającego się procesu urbanizacji. Na wszystkich kontynentach postępuje proces migracji do ośrodków miejskich, co w perspektywie końca stulecia doprowadzi do sytuacji, że w miastach będzie mieszkać blisko trzy czwarte ludności świata. Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów. […] Przewiduje się, że do 2020 r. w europejskich miastach będzie mieszkało 80% populacji. Ponadto badania pokazują, że miasta są siłą napędową i mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania europejskiej gospodarki. Wystarczy wskazać, że tylko nieco poniżej 85% produktu krajowego brutto UE powstaje na obszarach miejskich. Należy więc przypuszczać, że to rozwój miast będzie determinował przyszły rozwój UE w zakresie gospodarczym, społecznym i terytorialnym.

Na terenie miast znajduje się większość miejsc pracy, a także przedsiębiorstw i placówek szkolnictwa wyższego, a ich działanie jest decydujące dla osiągnięcia spójności społecznej. Miasta są ośrodkami zmiany, opartej na innowacjach, duchu przedsiębiorczości i wzroście gospodarczym. Wzrost gospodarczy określa się jako zrównoważony, kiedy towarzyszą mu środki przeznaczone do ograniczenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i problemów z zakresu ochrony środowiska. Kwestia zrównoważonego charakteru wzrostu ma szczególne znaczenie w miastach, które są bardziej narażone na wykluczenie społeczne, degradację środowiska naturalnego, istnienie nieużytków oraz niekontrolowane rozlewanie się miast.

Miasta charakteryzują się znaczącymi różnicami w zakresie perspektyw gospodarczych i społecznych. Są to na przykład nierówności przestrzenne (między dzielnicami) lub społeczne (między poszczególnymi grupami) lub często różnice łączące oba te wymiary. Również jakość środowiska przyrodniczego jest czynnikiem kluczowym w kwestii atrakcyjności miejsca. W większości europejskich miast można zidentyfikować wspólne wyzwania. W całej Europie wzmożony ruch na ulicach w centrach miast powoduje stałe zatory mające niepożądane skutki, takie jak opóźnienia i zanieczyszczenie powietrza. W wyniku tego zjawiska europejska gospodarka traci każdego roku prawie 100 mld euro, tj. około 1% PKB Unii Europejskiej. Z roku na rok rośnie zanieczyszczenie powietrza i pogarsza się klimat akustyczny, co przejawia się pogorszeniem warunków życia mieszkańców. Ruch w miastach odpowiada za 40% emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy.
Ponadto każdego roku rośnie w miastach liczba wypadków drogowych. W 2012 r. było ich łącznie około 28 000. Należy przy tym zaznaczyć, że jeden na trzy wypadki śmiertelne ma miejsce na obszarze miejskim, a ofiarami są najczęściej piesi i rowerzyści. Postępy w zmniejszaniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych odnotowywane na obszarach miejskich utrzymują się poniżej średniej.

Występujące na terenach zurbanizowanych zagrożenia mają też wymiar szerszy w postaci: zmian klimatu / globalnego ocieplenia, wzrostu zachorowań na choroby cywilizacyjne czy też w formie wąskich gardeł w łańcuchach logistycznych.
Inteligentne miasta to koncepcja obejmująca współdziałanie mieszkańców, władz lokalnych, przedsiębiorców oraz innych instytucji na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Głównym celem tej idei jest dążenie do wykorzystania dostępnej przestrzeni i zasobów w sposób jak najefektywniejszy, przy wsparciu technologii oraz bezpośredniej aktywności mieszkańców.

 

Artykuł zawiera 45030 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2018 15:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe