Zaloguj się

Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy w magazynie - ogólna charakterystyka zakresu wymagań

  •  Górny Adam
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy w magazynie - ogólna charakterystyka zakresu wymagań

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy coraz częściej uznawane jest za element promocji przedsiębiorstwa oraz sposób na uzyskanie szeregu korzyści organizacyjnych i finansowych. Podejmowanie działań systemowych w obszarze BHP przyczynia się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa, szczególnie w lokalnej społeczności. Stanowi element prohumanistycznego nastawienia organizacji, powiązanego z możliwością zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania.

Potencjalnie powstające koszty zazwyczaj związane są z niezapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy oraz brakiem właściwego nadzoru nad realizowanymi procesami pracy. Realizacja wymagań prowadzona w sposób systemowy pozwala zminimalizować koszty podejmowanych działań zapobiegawczych, równocześnie traktując je jako element skutecznego doskonalenia, powiązanego z innymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże zapewnienie skuteczności realizacji wymagań systemowych determinuje konieczność uwzględnienia w wymaganiach wszystkich aspektów kształtowania bezpieczeństwa pracy, w szczególności związanych z charakterem i specyfiką prowadzonej działalności. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest ściśle powiązane ze strategicznymi działaniami organizacji podejmowanymi na rzecz wzrostu jej konkurencyjności.

Ponadto, wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu umożliwia dostosowanie organizacji do obowiązujących przepisów prawnych i spełnienia oczekiwań społecznych wobec organizacji. W opracowaniu odniesiono się do tych aspektów zarządzania, których specyfika związana jest z prowadzoną działalnością magazynową. W szczególności uwzględniono wymagania prawne umożliwiające wykonywanie prac i czynności magazynowych. Uznano, że przez odniesienie do elementów systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy określić można istotne obszary działań decydujących o skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Skuteczność funkcjonowania każdego procesu jest bezpośrednio uzależniona od podejmowanych działań doskonalących skierowanych na usunięcie pojawiających się zagrożeń. Tym samym podczas podejmowania działań doskonalących szczególny nacisk kładziony jest na prewencję i zapewnienie gotowości do działania na wypadek wystąpienia incydentów oraz utrzymywanie odpowiedniej świadomości i motywacji pracowników do bezpiecznego postępowania. Taka koncepcja podejmowania działań doskonalących zwiększa bezpieczeństwo pracy, pośrednio wpływając na możliwość doskonalenia realizowanych procesów.
Wdrożenie w organizacji gospodarczej systemowych rozwiązań pozwalających kształtować warunki wykonywania pracy oraz poprawiających poziom bezpieczeństwa przyczynia się do zmniejszenia liczby niewłaściwych konsekwencji wykonywanej pracy. Przy zapewnieniu właściwych warunków, funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy może być traktowane jako jeden z ważnych zasobów organizacji.

 

Artykuł zawiera 32540 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 wrzesień 2018 14:37
Zaloguj się by skomentować