Zaloguj się

Wybrane czynniki oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort pasażerów

  •  Zając Grzegorz, Młynarski Stanisław, Michnej Maciej
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Wybrane czynniki oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort pasażerów

Jednym z głównych czynników decydujących o wyborze przez potencjalnego pasażera rodzaju środka transportu do przemieszczania się w aglomeracji miejskiej jest komfort podróżowania, który stanowi złożone zagadnienie obejmujące aspekty: wizualne, cieplne, wibracyjne i akustyczne. W procesie przemieszczania się środkami komunikacji szynowej człowiek narażony jest na szereg oddziaływań, które w pewnej mierze mogą decydować o jego chwilowym stanie psychofizjologicznym, mając wpływ na wybór danego środka transportu w przyszłości, pod warunkiem istnienia alternatywy. Transport szynowy należy do najmniej uciążliwych dla środowiska gałęzi transportu lądowego. Analizując poszczególne rodzaje niekorzystnych oddziaływań tego transportu na otoczenie, w ujęciu społecznym, ludność najczęściej skarży się na dyskomfort spowodowany hałasem i drganiami. Z analizy wybranych pozycji literatury wynika m.in., że działanie na organizm dwu i więcej uciążliwych czynników takich jak np. drgania i hałas powodują zwiększenie sumarycznego efektu ich niekorzystnego oddziaływania, w stosunku do sytuacji gdyby każdy z nich występował oddzielnie.

Transport szynowy w aglomeracjach miejskich i bezpieczeństwo podróży
Sprawność przewozowa oraz walory ekologiczne sprawiają, że transport szynowy w komunikacji miejskiej znajduje coraz większe zastosowanie. Wielkość, charakter i specyfika oraz prowadzona polityka transportowa miasta determinują rozwój transportu miejskiego. W rezultacie transport w całości stanowi element infrastruktury społeczno-gospodarczej, rozumianej jako wyodrębniona część systemu. Zadaniem infrastruktury jest zapewnienie podstawowych warunków rozwoju systemu społeczno-gospodarczego jako całości i rozwoju pozostałych podsystemów.
Sprawne funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego charakteryzuje szereg walorów, które odnosić należy do użytkowników tego systemu transportu. Jednocześnie funkcjonowanie transportu publicznego może oddziaływać także na podmioty nie będące użytkownikami systemu, jak np. osoby przemieszczające się w samochodach osobowych, jako ogół społeczności lokalnej. Ważnym wskaźnikiem efektywnego wykorzystania transportu szynowego w komunikacji miejskiej jest aspekt pozytywnego wizerunku odnośnie stopnia bezpieczeństwa podróży. Bezpieczeństwo w tym zakresie rozumiane jest jako bardzo małe prawdopodobieństwo uczestnictwa w wypadku drogowym, praktycznie znikome zagrożenie czynnikami przyrodniczymi i czynnikami wywodzącymi się z procesu eksploatacji. Natomiast narażenie na agresję ze strony osób trzecich w drodze do i z przystanków, na przystankach i w pojazdach obecnie ma istotne znaczenie.

Ten właśnie wymiar bezpieczeństwa nabiera coraz większego znaczenia wraz z rozszerzającym się poziomem agresji w niektórych grupach społecznych. Przedsiębiorstwa komunikacyjne zostały zmuszone do podjęcia bliskiej współpracy z organami statutowo zobowiązanymi do zapewnienia ładu i bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Niezależnie od tego konieczne jest prowadzenie innych działań zmierzających do wzrostu bezpieczeństwa osobistego pasażerów. Do działań tych można zaliczyć przede wszystkim:

  • zatrudnienie agencji ochrony do patrolowania przystanków i pojazdów,
  • instalowanie monitorów pozwalających obserwować przystanki i pojazdy,
  • zapewnienie łączności kierowców i motorniczych pojazdów ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ład w komunikacji miejskiej,
  • przyjmowanie za pomocą bezpłatnej infolinii przez 24 godziny na dobę informacji od pasażerów o potencjalnych i występujących w danym momencie zagrożeniach.

Wszystkie wymienione działania są kosztowne. Podobnie jak w przypadku innych gałęzi transportu, bez nich niemożliwe będzie ukształtowanie pozytywnego wizerunku komunikacji zbiorowej, tak ważnego z punktu widzenia konkurencji z komunikacją indywidualną. Jakość, niezawodność, bezpieczeństwo to parametry, wg których powinno się oceniać system eksploatacji pojazdów szynowych komunikacji miejskiej.

Artykuł zawiera 21000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 grudzień 2018 09:43
Zaloguj się by skomentować