Zaloguj się

Modelowanie budynków wielofunkcyjnych stanowiących elementy systemu logistycznego miasta

  •  Gerigk Mateusz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Modelowanie budynków wielofunkcyjnych stanowiących elementy systemu logistycznego miasta

Projektowanie obiektów wielofunkcyjnych na obszarach zurbanizowanych jest złożonym procesem. W kontekście współczesnego miasta, umiejętność tworzenia budynków w postaci wydajnych systemów funkcjonalnych stanowi podstawę dla jego przyszłych możliwości rozwoju. W obecnych czasach można zaobserwować intensywny wzrost inwestycyjny w wielkogabarytowe obiekty użytkowe, które wytwarzają środowisko wielofunkcyjne w jednym budynku. Zaspokajają one potrzeby dużej liczby użytkowników. Obiekty wielofunkcyjne poprzez swoją intensywną formę zagospodarowania przestrzeni wywierają silny wpływ na funkcjonowanie systemu logistycznego miasta.

W artykule przedstawiona została metodologia dotycząca projektowych aspektów modelowania obiektów wielofunkcyjnych, które wymagają od architektów podejścia wielokryterialnego w projektowaniu. Ponadto, biorąc pod uwagę dynamiczne funkcjonowanie oraz intensywny rozwój ośrodków miejskich, w pracy przedstawiona została holistyczna metoda projektowania. W odniesieniu do systemu logistycznego miasta budynki wielofunkcyjne odgrywają coraz ważniejszą rolę, dlatego też podejście do ich projektowania powinno się aktualizować w zależności od obecnych oczekiwań społecznych. Projektowane obiekty wielofunkcyjne powinny odpowiadać współczesnym standardom ekologicznym oraz ekonomicznym. Biorąc pod uwagę dynamikę funkcjonalną współczesnych aglomeracji miejskich, należy zapewnić możliwość adaptacji aktualnie projektowanych rozwiązań do uwarunkowań w czasie przyszłym. Sposób projektowania wielofunkcyjnych budynków ma istotny wpływ na wydajność funkcjonowania miejskiego systemu logistycznego.

Metodologia
Aktualny stan wiedzy
Nowo projektowana architektura na obszarze zurbanizowanym w obecnych czasach przyjmuje charakter zabudowy wielofunkcyjnej. Obiekty o dużej kubaturze, skupiające w swoim wnętrzu różne funkcje, zapewniają efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni zurbanizowanej. W związku z tym można zaobserwować powstawanie coraz bardziej złożonych funkcjonalnie obiektów. Współczesne obiekty wielofunkcyjne mogą zawierać w sobie różnorodne funkcje. Na rysunku 1 przedstawiono funkcje, które można zastosować w zależności od potrzeb danej inwestycji.

Definicje
Budynek wielofunkcyjny jest obiektem, który zawiera w swoim programie funkcjonalno-użytkowym minimum dwie funkcje. Na rysunku 2 przedstawiono porównanie budynku zawierającego dwie funkcje z bardziej rozbudowaną strukturą funkcjonalną. Należy zwrócić uwagę, że ograniczona ilość funkcji powinna być traktowana równoważnie z bardziej złożonymi systemami ze względu na charakter oddziaływania danej funkcji na otoczenie. System logistyczny miasta jest organicznie działającą strukturą złożoną z wielu podzespołów. Logistyka miejska jest ściśle powiązana z budynkami. Budynki w systemie logistycznym stanowią bazy do generowania lub odbioru dóbr gromadzonych po to, aby później je rozdysponować. Tym sposobem budynki stają się integralną częścią zorganizowanej struktury miasta.
Obecnie znane są dwa rodzaje systemów logistycznych miast. System jednopoziomowy, którego bazą jest bezpośrednia wewnętrzna cyrkulacja dóbr przekazywanych do i z centrum miasta. System dwupoziomowy - bardziej wydajny, który polega na kumulacji transportu masowego w obrębie pierwszego poziomu, miejskiego centrum dystrybucji, lokalizowanego na obrzeżach miasta. Drugi poziom osiągamy poprzez rozdrobnienie dostaw do lokalnych punktów zaopatrzenia. Porównując ze sobą powyższe systemy logistyki miejskiej można zaobserwować, że transport miejski, który jest podstawą systemu jednopoziomowego, w systemie dwupoziomowym zostaje umiejscowiony pomiędzy budynkami, które zaczynają odgrywać istotną rolę w procesie dystrybucji.

 

Artykuł zawiera 14460 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 17 maj 2019 11:10
Zaloguj się by skomentować