Zaloguj się

Determinanty zarządzania przedsiębiorstwami logistycznymi a bezpieczeństwem ich funkcjonowania

Polecamy! Determinanty zarządzania przedsiębiorstwami logistycznymi a bezpieczeństwem ich funkcjonowania

Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga umiejętności analizy otoczenia i antycypacji przyszłości oraz elastyczności w działaniu, ze skłonnością do ponoszenia ryzyka w związku z koniecznością funkcjonowania w warunkach niepewności. Zarządzanie przedsiębiorstwami logistycznymi w oparciu o zjawisko globalizacji działalności gospodarczej prowadzi do konieczności uwzględnienia różnorodności kulturowej w zarządzaniu i zdolności komunikowania się nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym przedsiębiorstw logistycznych. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach ciągłych zmian wynika z dynamiki daleko idących zmian gospodarczych oraz społecznych. Ogromny wpływ na zachodzące zmiany ma między innymi upowszechnienie osiągnięć mikroelektroniki i telekomunikacji, co wymaga nowych umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzi i nowoczesnych środków łączności.

Kolejnym czynnikiem wprowadzającym dynamikę zmian jest wzrost aspiracji społeczeństwa i wymagań klientów. Te uwarunkowania z kolei wymuszają takie działania, które zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania omawianych przedsiębiorstw logistycznych, a tym samym gwarantują satysfakcję, poufność i bezpieczeństwo potencjalnych klientów. Ponadto należy również wziąć pod uwagę także oczekiwania pracowników, co do warunków pracy, systemów oceniania, systemów motywowania i relacji zawodowych z przełożonymi.
Następstwem zmian powyższych tendencji jest spłaszczenie struktur organizacyjnych i zwiększenie ich elastyczności. Klasyczne struktury hierarchiczne, w których występują statyczne podziały zadań i koncentracja władzy, utrudniają współpracę firmy z otoczeniem i przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku. Nowoczesne przedsiębiorstwa próbują spłaszczać struktury i uelastyczniać je dla lepszego łączenia władzy i autorytetu kierownika z inwencją i kreatywnością podwładnych, tak aby decyzje były podejmowane przez jednostki i grupy najlepiej znające zagadnienie. Spłaszczenie struktur jest procesem logistycznym polegającym na usprawnieniu ich funkcjonowania, przepływu informacji między ich elementami i poprawy wzajemnego komunikowania się pracowników. Spłaszczenia tego dokonuje się m.in. poprzez zmniejszenie liczby i zakresu stanowisk pracy, łączenie dotychczas wykonywanych czynności w większe operacje, wzbogacanie pracy, łączenie stanowisk pracy w grupy zadaniowe, przesuwanie kompetencji na hierarchicznie niższe szczeble.

Współczesne przedsiębiorstwo logistyczne
Współczesność stawia przed polskimi przedsiębiorstwami wiele ważnych zadań. Jesteśmy świadkami i uczestnikami przeobrażeń gospodarki światowej, jakie dokonują się w ostatnich latach. Przedsiębiorstwa polskie funkcjonują w warunkach coraz trudniejszego i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Integracja Polski z Unią Europejską i wkroczenie naszej gospodarki na drogę bardzo wymagającego konkurencyjnego rynku globalnego wymusza konieczność podjęcia wzmożonego wysiłku uczenia się.
W nowej rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwa, aby przetrwać i utrzymać się na konkurencyjnym rynku, muszą przewidywać i trafnie oceniać swoją sytuację, czyli posiadać zdolność efektywnego działania i rozwoju w stale zmieniającym się otoczeniu. Szybko postępujący proces integracji i globalizacji, a także olbrzymi napływ informacji i nowej wiedzy powodują zmianę paradygmatu zarządzania w przedsiębiorstwach. Polega ona na odejściu od tradycyjnych schematów, poznaniu nowych metod zarządzania, różnorodności kulturowej, akceptacji gwałtownych zmian w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym, a także nowych ról i zadań stawianych menedżerom na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach.
Jednym z podstawowych warunków rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim. Zasoby ludzkie są bowiem najcenniejszym kapitałem każdej firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa albo jej spektakularnej porażki. Sukces każdego przedsiębiorstwa tworzą ludzie w niej zatrudnieni, a ich zaangażowanie się w realizację celów i posiadane kompetencje stanowią najwyższą jakość i najcenniejszy kapitał organizacji. Współczesna organizacja, która ma być organizacją jutra, powinna być elastyczna, zdolna do natychmiastowych reakcji na zmiany otoczenia, mieć jasno zdefiniowane kluczowe kompetencje i dobrze zlokalizowane zasoby.

Zwiększenie poziomu elastyczności w procesie zarządzania organizacją dotyczy nie tylko reakcji na zmiany otoczenia. Przedsiębiorstwa logistyczne, aby móc szybko dopasować się do oczekiwań rynku, powinny również zachować elastyczność struktury organizacyjnej. Zwiększenie elastyczności struktur z kolei zmierza do tego, aby były one lepiej dostosowane do technologii produkcji, procesów usługowych i otoczenia zewnętrznego, które ciągle się zmienia. Dlatego przy projektowaniu struktur powinno się uwzględniać podstawowe zależności między otoczeniem, zadaniem i strukturą. Przy ich tworzeniu powinny być brane pod uwagę następujące kryteria: jasność, tj. przejrzystość ról i kompetencji, czyli miejsce, jakie ma zająć człowiek w strukturze powinno być jasno określone, oszczędność wysiłków potrzebnych do utrzymania kontroli i minimalizowania konfliktów oraz ukierunkowanie na wynik, a nie na wysiłek. Ważnym elementem jest także stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych w okresie zmian i umiejętność dostosowania się do zmienionych warunków oraz utrwalenie i samoodnowa, co wymaga by organizacja sama mogła przygotować pracowników jutra, pomagając każdemu rozwijać się w sposób ciągły.

 

Artykuł zawiera 20670 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 02 lipiec 2019 10:55
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe