Zaloguj się

Ryzyko logistyczne budowlanych projektów inwestycyjnych

  •  Górecki Jarosław
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Ryzyko logistyczne budowlanych projektów inwestycyjnych

Budowlane projekty inwestycyjne odnoszą się do inwestowania, wymagającego robót budowlano-montażowych, a ich produktem są obiekty budowlane. Z uwagi na specyfikę projekty inwestycyjno-budowlane charakteryzują się dużą złożonością. Cechy specyficzne tych projektów odnoszą się zarówno do produktów - obiektów budowlanych, jako implantów środowiska naturalnego człowieka oraz do przebiegu procesu inwestycyjnego, a w szczególności jego uczestników.

Specyficzne cechy działalności budowlanej wywierają istotny wpływ na kształtowanie charakteru projektów inwestycyjno-budowlanych. Ich podejmowanie wiąże się z głęboką i długotrwałą ingerencją w środowisko naturalne, jest uciążliwe dla otoczenia, zarówno w fazie wznoszenia obiektów, jak też ich eksploatacji, a także likwidacji. Wymaga zużycia znacznych zasobów materialnych, a też zaangażowania szeregu specjalistów i instytucji podejmujących decyzje w kolejnych fazach życia wznoszonych obiektów. Dlatego projekty te mają wielu interesariuszy - zainteresowanych ze zróżnicowanym zaangażowaniem w poszczególne ich etapy.

Realizacja procesów budowlanych wymaga sukcesywnego dostarczania zasobów produkcyjnych, co sprawia konieczność łącznego rozpatrywania organizacyjnego logistyki produkcji (bieżąca obsługa logistyczna procesów budowlanych) i logistyki zaopatrzenia (zewnętrzne dostawy surowców, materiałów, półfabrykatów i prefabrykatów) oraz odbioru odpadów.
Logistykę można postrzegać jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw, który jest rozumiany jako działalność związana z przepływem produktów i usług. Współcześnie definiowana jest jako planowanie, realizacja i kontrola rozmieszczenia i przemieszczania dóbr i (lub) ludzi oraz działań wspierających te funkcje. Podstawowym celem procesów logistycznych jest zapewnienie sprawności przepływu produktów, właściwa organizacja obsługi klienta oraz minimalizacja ponoszonych kosztów.

Na sprawność przepływu należy patrzeć z punktu widzenia dostarczenia produktu logistycznego kolejnym uczestnikom procesów gospodarczych według zasady "7R":
- właściwy produkt (right product),
- właściwa ilość (right quantity),
- właściwy stan (right condition),
- właściwe miejsce (right place),
- właściwy czas (right time),
- właściwy odbiorca (right consumer),
- właściwa cena (right price).

Logistyka obejmuje trzy płaszczyzny: wiedzę (teorię, zasady, techniki, narzędzia), zarządzanie procesami logistycznymi (podejmowanie decyzji w obszarach planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania) oraz procesy i działania związane z przepływami zasobów materialnych i niematerialnych w łańcuchach dostaw od dostawców do odbiorców.

Z powyższych definicji wynikają trzy zadania stawiane logistyce:
- koordynacja przepływu zaopatrzenia (surowców, materiałów do produkcji, a także informacji) oraz odbioru i dostaw gotowych wyrobów do klientów (w tym także odpadów),
- minimalizacja kosztów przepływu zasobów i produktów,
- podporządkowanie działalności logistycznej wymaganiom obsługi klienta.

Całość procesów rzeczowych i informacyjno-decyzyjnych logistyki powinna być zorientowana na osiągnięcie zaplanowanego celu.
W systemie logistycznym można wyróżnić trzy płaszczyzny:
- przestrzenną,
- organizacyjną,
- informacyjną.

 

Artykuł zawiera 30300 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 07 sierpień 2019 13:19
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe