Zaloguj się

Funkcjonowanie łańcucha dostaw w sytuacjach zagrożeń

  •  Szymonik Andrzej
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Funkcjonowanie łańcucha dostaw w sytuacjach zagrożeń

Od zarania istnienia człowiek poprzez przemyślane działania stara się stworzyć jak najkorzystniejsze warunki swojej egzystencji. Zagrożenia, które zakłócały jego funkcjonowanie oraz byt starał się eliminować, walczyć z nimi albo po prostu akceptować, uznając je za coś ponad jego możliwościami. Nigdy jednak nie rezygnował z działań, by uniezależnić się od nieprzyjaznego oddziaływania na niego sił natury czy zagrożeń cywilizacyjnych.

Wykrywanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa i wypracowanie nowych narzędzi i instrumentów pozwalających ograniczać oraz niwelować negatywne skutki sytuacji kryzysowych stało się, między innymi, zadaniem uczelni, instytutów naukowych, różnych instytucji krajowych i międzynarodowych. To one uświadamiają, że wiedza menadżerów, ich teoretyczne i praktyczne przygotowanie oraz posiadane siły i środki są podstawą sprawnego, a także skutecznego funkcjonowania między innymi bezpieczeństwa procesów logistycznych realizowanych w ramach globalnych łańcuchów dostaw.
W ostatnich latach problematyka bezpieczeństwa systemów logistycznych, w tym łańcucha dostaw nabrała szczególnego znaczenia i stała się nadrzędnym celem logistyki. Należy jednak uświadomić sobie, że zakres szeroko pojętego bezpieczeństwa jest wieloaspektowy i wielopłaszczyznowy. Czynników wpływających na bezpieczeństwo systemów logistycznych, w tym łańcucha dostaw jest wiele. Jedne z nich powtarzają się i są łatwe do zidentyfikowania, drugie nas zaskakują, jako nowe i do tej pory niewystępujące.
Zaprezentowany artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na problemy: co zagraża łańcuchom dostaw, jak zarządzać, by przeciwdziałać zakłóceniom, jakie wykorzystywać narzędzia i instrumenty, by ewentualne straty zminimalizować lub nie dopuścić by takie powstały.

Łańcuch dostaw jako system logistyczny
W literaturze przedmiotu nie ma jednolitej definicji łańcucha dostaw. Przyczyn jest wiele, a do nich możemy zaliczyć brak jednolitej definicji logistyki, systemu logistycznego oraz występowanie w teorii i praktyce synonimów nazw łańcucha dostaw, takich jak: łańcuch zaopatrzenia, kanał logistyczny, łańcuchy/kanały logistyczne, łańcuchy dystrybucji, sieci dostaw itd. Najpowszechniej używanym pojęciem jest łańcuch dostaw, któremu poświęcone są odrębne publikacje.
Istotę i znaczenie łańcucha dostaw odzwierciedlają treści zawarte w jego definicjach. A oto niektóre z nich:
- Łańcuch dostaw to sieć producentów i usługodawców, którzy współpracują ze sobą w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr - od fazy surowca do poziomu użytkownika końcowego. Wszystkie te podmioty są połączone przepływami dóbr fizycznych, przepływami informacji oraz przepływami pieniężnymi.
- Łańcuch dostaw - jako proces - sekwencja zdarzeń w przemieszczeniu dóbr, zwiększająca ich wartość.
- Łańcuch dostaw - jako struktura - grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr - od pozyskania surowców dostaw do ostatecznego odbiorcy. Działaniami tymi mogą być: rozwój, produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami, działania wspierające.
- Łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązanie z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom.
- Łańcuch dostaw to sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie współpracy, wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe i informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników.
- Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe, oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych.
- Łańcuch dostaw to fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy, kończy się zaś u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, zakupami, produkcją, fizyczną dystrybucją i usługami posprzedażowymi, jak również dostawami realizowanymi przez zewnętrznych oferentów.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 17 marzec 2020 14:11
Zaloguj się by skomentować