Zaloguj się

Obsługa małych partii ładunków jako szansa kolei na odzyskanie rynku w lądowych przewozach rzeczy

Jednym z podstawowych dylematów w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, przed jakimi stoi sektor Transport-Spedycja-Logistyka (TSL), jest odpowiednie określenie strategii rozwoju. Kierunki działania przedsiębiorstw transportowych powinny odpowiadać na zapotrzebowanie nie tylko pojedynczego klienta, lecz również na potrzeby całych grup społeczeństwa.

Właściwe prowadzenie działalności logistycznej sprzyja zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na zliberalizowanym obecnie rynku TSL. Logistykę można postrzegać jako koncepcję zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowania realizacji przepływów towarowych w skali przedsiębiorstwa i powiązań między jego partnerami rynkowymi. Duże znaczenie w transporcie ładunków odgrywają procesy, które towarzyszą podmiotom zaangażowanym na każdym etapie przemieszczania ładunków. Podejście procesowe w logistyce umożliwia racjonalne gospodarowanie zapasami, właściwe zarządzanie powierzchniami magazynowymi oraz odpowiednie dopasowanie środków transportowych do wykonywanych zadań. Koszty obsługi łańcuchów transportowych powinny być jak najmniejsze.

Jeśli to możliwe, można je niwelować poprzez dobór odpowiednich gałęzi transportowych. Ważną rolę odgrywają koszty zewnętrzne, w tym przede wszystkim koszty związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Przemysł, energetyka oraz transport uznawane są za główne przyczyny degradacji środowiska naturalnego. Negatywne zjawiska, które oddziałują na środowisko, silnie wpływają na koszty zewnętrzne poszczególnych gałęzi transportu, które w znacznym stopniu ponoszone są nie przez usługodawców, lecz przez społeczeństwo. Istotną kwestią, która sprzyjałaby zmniejszaniu degradacji środowiska, wydaje się wprowadzanie zasady "użytkownik / sprawca płaci", która jest wypełnieniem założeń zrównoważenia rozwoju oraz wyrównania konkurencji międzygałęziowej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku transportem samochodowym (ogółem) przewieziono 1 546 572 tys. ton ładunków (zanotowano wzrost o 40 853 tys. ton w stosunku do roku 2015). Drugą gałęzią transportu, pod względem przewiezionej masy, był transport kolejowy, którym przetransportowano 222 523 tys. ton ładunków. Aby zmniejszyć dysproporcję pomiędzy transportem kolejowym i samochodowym, Unia Europejska przeznaczyła środki pomocowe wspierające ekologiczne formy transportu. Szansą na rozwój kolejowych przewozów towarowych, a tym samym na zwiększenie udziału tego rodzaju transportu w ogólnej masie przewożonych ładunków, jest wzrost udziału tzw. przewozów rozproszonych. Charakteryzują się one przewozem mniejszych partii ładunków w pojedynczych wagonach lub grupach wagonów.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

 

O transporcie pisaliśmy więcej w czasopiśmie Logistyka 2/2018.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w wtorek, 04 sierpień 2020 15:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe