Zaloguj się

Branża logistyczna jest otwarta na innowacyjne myślenie

O nowoczesnych technologiach, które czynią logistykę bezpieczniejszą, szybszą i bardziej zrównoważoną rozmawiamy z Richardem Cawstonem, Prezesem GXO w Europie.

 Richard Cawston, Prezes GXO w EuropieMichał Koralewski: Dla kogo i w jakim celu zbudowano cyfrowe centrum logistyczne przyszłości w Leicestershire w Wielkiej Brytanii? Jakie były główne cele związane z jego zaprojektowaniem i uruchomieniem?

Richard Cawston: W ramach dłu-goterminowego partnerstwa GXO z Nestlé, będącego największą na świecie firmą produkującą żywność i napoje, w 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę przy projekcie i budowie cyfrowego centrum logistycznego przyszłości zlokalizowanego w East Midlands w Wielkiej Brytanii. Naszym partnerem technologicznym był Swisslog Logistics Automation. Najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy projektowaniu i wyborze lokalizacji były kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Cyfrowe centrum logistyczne przyszłości jest flagowym centrum dystrybucyjnym Nestlé w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywa się proces kompletacji i wysyłki towarów. Głównym celem było zapewnienie szybkiej i sprawnej dystrybucji produktów Nestlé, w tym marek: KitKat, Maggi i Nescafé. W tej lokalizacji realizowane są również zamówienia e-commerce dla Nespresso, dystrybucja detaliczna do sklepów Nespresso Boutique oraz usługi wartości dodanej takie jak co-packing szerokiej gamy produktów spożywczych Nestlé. Obiekt o po-wierzchni 60.000 m kw., korzysta z zaawansowanych rozwiązań logistycznych zaprojektowanych przez firmę Swisslog i zintegrowanych z ekosystemem cyfrowego centrum logistycznego przyszło ści. W działaniach operacyjnych stosowana jest zaawansowana robotyka, zautomatyzowane systemy sortowania oraz inteligentna analityka GXO, które zapewniają szybką i skuteczną dystrybucję produktów Nestlé.

M.K.: Na czym polega innowacyj-ność i wyjątkowość zastosowa-nych rozwiązań? I jak został za-projektowany przepływ towarów w magazynie?

R.C.: GXO tworzy coraz szybsze, zwinne i inteligentne łańcuchy dostaw, skupiając się na procesach opartych na danych, inteligentnej automatyzacji i uczeniu maszynowym. Takie technologie zapewniają możliwość tworzenia coraz skuteczniejszych rozwiązań logistycznych pomagając naszym klientom realizować ich cele. Tak było również w przypadku cyfrowego centrum logistycznego przyszłości Nestlé. Dla przykładu, w procesie logistycznym zastosowaliśmy dwa inteligentne ro-boty, które są w stanie pobierać 175 warstw na godzinę z regałów paletowych i automatycznie tworzyć wielowarstwowe palety mieszane, które następnie w zautomatyzowany sposób są wysyłane do klientów Nestlé.

Zaprojektowaliśmy optymalny przepływ towarów, łącząc prace jednostki Rowpaq z dwoma ro-botami kompletacyjnymi wyposażonymi w pneumatyczne głowice. Jednostka Rowpaq została zaprojektowana do pobierania skrzynek o różnych rozmiarach i umieszczania ich we wcześniej zdefiniowanych miejscach na palecie z prędkością ponad 900 skrzynek na godzinę, czyli o 33% szybciej niż w przypadku ręcznej kompletacji. Dwa roboty kompletacyjne mogą pobierać puste palety i umieszczać na nich warstwowo produkty. System posiada szeroką gamę możliwości ustawienia podciśnienia, które automatycznie dostosowuje się do unikalnych cech każdego produktu tak, aby zapewnić podniesienie warstwy bez uszkodzenia opakowania.

M.K.: Takie rozwiązanie z pewnością wpływa na wzrost wydajności cyfrowego centrum logistycznego…

R.C.: Technologia, którą zastosowaliśmy w tym centrum logi-stycznym, zwiększa wydajność ok. 5 do 7 razy. Na przykład system kompletacji warstwowej może obsłużyć ponad 80.000 kartonów dziennie, przy pomocy tylko dwóch osób. Co więcej, jego elastyczne rozwiązanie umożliwia obsługę większości asortymentu Nestlé. Ta imponująca wydajność pomogła GXO osiągnąć jeden z najbardziej udanych wyników w okresie szczytu wielkanocnego Nestlé w 2021 roku.

M.K.: Dwa ostatnie lata obfito-wały w wydarzenia, które wy-wróciły logistykę do góry nogami. Boom na e-commerce, pandemia, zmiana zachowań konsumenckich czy Brexit miały wpływ na funkcjonowanie centrów logistycznych na całym świecie, w tym m.in. na szybszą automatyzację procesów logistycznych.

R.C.: Zgadza się. Wszystkie te czynniki wpłynęły na rozwój outsourcingu w logistyce i automatyzację. W rezultacie klienci pozbywają się ryzyka związanego z ich łańcuchami dostaw, polegając na dużych, prężnie działających operatorach logistycznych, którzy są w stanie niezawodnie wspierać ich rozwój. Automatyzacja centrów logistycznych przekłada się na wydajność, szybkość i bezpieczeństwo, a dzięki zastosowaniu robotów, cobotów, systemów typu „towar do człowieka”, czy urządzeń przenośnych logistyki dopasowuje się do potrzeb klientów. Rozwój e-commerce nastą-pił szybciej, niż ktokolwiek mógł się tego spodziewać, a według nas, to wciąż dopiero początek. Jedną z istotnych zmian w za-chowaniu konsumentów, która stanowi wyzwanie dla łańcucha dostaw, jest logistyka zwrotów. Z naszych obserwacji wynika, że ok. 1 na 3 towary zakupione w Internecie jest zwracany, co oznacza, że firmy muszą szybko i sprawnie wprowadzić zwracane towary z powrotem do łańcucha dostaw, aby chronić swoje marże.

Na wszystkich naszych kluczowych rynkach na całym świecie obserwujemy coraz szybszy rozwój e-commerce, outsourcingu i automatyzacji. Jednocześnie firmy stają się bardziej świado-me, że łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie dla ich sukcesu. Łańcuchy dostaw stanowią kręgosłup światowych gospodarek. W związku z tym firmy coraz częściej polegają na operatorach logistycznych, którzy dzięki wykorzystaniu technologii pomagają im w rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych wyzwań. Takie partnerstwo pozwala im zyskiwać prze-wagę konkurencyjną. Dlatego też spodziewamy się, że w 2022 roku firmy nadal będą rozwijać swoją współpracę z wiodącymi dostawcami usług logistycznych, aby zyskiwać na wydajności, zwinności i opłacalności. To z kolei przekłada się na większe zainteresowanie sztuczną inteligencją i inteligentnymi robotami, które wspierają pracowników i dają szansę na wy-korzystanie nowych możliwości.

M.K.: Cyfrowe centra logistyczne przyszłości wykorzystywane są także jako obiekty badawcze. Jakie są efekty tych badań?

R.C.: Zaawansowane rozwiązania automatyzacji, oferowane klientom przez GXO, stanowią kluczowy wyróżnik na rynku, pomagając zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność. W trzecim kwartale 2021 roku, kiedy GXO po raz pierwszy funkcjonowało jako w pełni niezależna spółka, zostało wdrożonych ponad 1.000 nowych jednostek technologicznych, natomiast poziom automatyzacji centrów logistycznych zwiększył się o 139% rok do roku, a zastosowanie systemów typu "towar do człowieka" o 135% rok do roku. GXO znalazło się także na liście 2021 FreightTech 100, która wyróżnienia najbardziej innowacyjne firm. Jednym z przykładów podkreślających naszą innowacyjność jest wprowadzenie do użycia po raz pierwszy w branży ro-botów (cobotów) marki 6 River Systems (6RS), współpracujących na wielopoziomowej antresoli w centrum logistycznym w Milton Keynes w Anglii. W innym centrum logistycznym GXO w Stoke-on-Trent coboty, zwane "Chucks", od momentu ich wdrożenia zwiększyły dokładność kompletacji o 40% i skróciły czas szkolenia nowych pracowników o 80%. Z kolei w odpowiedzi na pandemię wirusa Covid-19 opracowaliśmy "Social Distancing Wearable Tech-nology", wykorzystującą urządzenia przenośne z Bluetooth. Urządzenia te zapalają się i wibrują, gdy dystans społeczny nie jest przestrzegany, zarówno pod względem czasu jak i odległości, a także monitorują liczbę kontaktów między pracownikami i dzienny trend, który zapewnia precyzyjną analizę środowiska pracy.

M.K.: Patrząc globalnie na rynek, klientów i branże, jaki wpływ na przyszłość logistyki może mieć automatyzacja i robotyzacja rozwijana m.in. w cyfrowych cen-trach logistycznych przyszłości?

R.C.: GXO chce wprowadzać pozytywne zmiany na całym świecie, a z naszych obserwacji wynika, że znaczący wpływ na przyszłość logistyki możemy osiągnąć w trzech obszarach: po pierwsze coboty, czyli mobilne roboty współpracujące, które wspierają pracę naszych pracowników w centrach logistycznych obsługujących duże ilości towarów dla e-commerce, dzięki czemu proces kompletacji jest szybszy, bezpieczniejszy i bar-dziej dokładny. Spodziewamy się, że coboty będą przejmować cięższą pracę, a ich możliwości będą stale się rozwijać. Po drugie autonomiczne systemy typu "towar do człowieka", które po-zwalają na optymalizację pracy osób kompletujących towary na stanowiskach do pakowania, na które produkty w luzie będą do-starczać roboty. I wreszcie po trzecie ramiona robotów przemysłowych. Ponieważ wykonu-ją one powtarzalne czynności z dużą precyzją, staną się bardziej efektywnym sposobem dostosowywania realizacji zamówień dla e-commerce. Ramiona te mogą być używane do wszystkiego, od grawerowania produktów i programowania urządzeń elektronicznych, po tworzenie palet z zapakowanymi towarami, w celu przygotowania ich do dystrybucji.

Wierzymy, że systemy robo-tyczne będą nadal ewoluować, wykorzystując technologie oparte na danych, organizując i optymalizują operacje logi-styczne, stosując sztuczną inteligencję i uczenie maszyno-we do usprawniania procesów. Zwiększone wykorzystanie robotyki w logistyce stworzy środowisko, w którym pracownicy będą bardziej bezpieczni, nawet sześciokrotnie bardziej efektywni w swojej pracy i bardziej z niej zadowoleni. Jesteśmy przekonani, że jest to zapowiedź przyszłości. Branża logistyczna jest otwarta na innowacyjne myślenie, a my jesteśmy w tym naj-lepsi. GXO wykorzystuje nowe technologie do przekształcania naszej branży, czyniąc logistykę bezpieczniejszą, szybszą i bar-dziej zrównoważoną.

Artykuł pochodzi z czasopisma LOGISTYKA 1/2022.
e-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Bądź na bieżąco, zamów prenumeratę czasopisma LOGISTYKA!

 

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 07 marzec 2022 11:01
Zaloguj się by skomentować