Zaloguj się

WIEDZA

Uwarunkowania optymalizacji obsługi transportowej wynikające z ograniczeń czasu pracy kierowców

Jednym z podstawowych aspektów regulacji prawnych czasu pracy kierowców są obowiązujące ich ograniczenia czasu pracy oraz czasu prowadzenia pojazdów. Należy podkreślić, że czas pracy oraz czas prowadzeni pojazdu to dwa odrębne pojęcia regulowane przez inne akty prawne oraz w różny sposób w odniesieniu do różnych kategorii pojazdów, czy nawet samych tras przewozu. Sprawia to, że poprawne stosowanie ograniczeń czasu pracy oraz ograniczeń czasu prowadzenia pojazdów jest utrudnione w praktyce gospodarczej oraz często dochodzi do naruszeń przepisów w tych obszarach. Obecnie przedsiębiorstwa są zmuszane niejednokrotnie do korzystania ze specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę osób planujących przewozy.

Kształtowanie modelu optymalizacji struktury węzła transportowego jako elementu systemu

Zadania optymalizacji pracy systemów logistycznych związane są z opracowaniem modelów ich funkcjonowania. Z kolei potrzeba dekompozycji procesów logistycznych do analizy stanu i zachowania systemu, ogólnie rzecz biorąc, wymaga przeprowadzenia analogicznego badania i ich części, decydowane jak ogniwa. Te ogniwa stanowią kompleks operacji logistycznych w zakresie realizacji ogólnego procesu technologicznego, które zostały wyodrębnione według konkretnej cechy własnego przeznaczenia funkcjonalnego.

Problem optymalizacji tras w dystrybucji ładunków na obszarach zurbanizowanych

Transport towarów w miastach ma duży wpływ na efektywność gospodarki, jakość życia, dostępność i atrakcyjność społeczności lokalnej. Niestety na chwilę obecną tym zagadnieniom poświęca się niewiele uwagi w porównaniu do transportu pasażerskiego. Transport towarów stanowi z jednej strony główny czynnik umożliwiający rozwój większości działań gospodarczych i społecznych zachodzących w obszarach miejskich, co związane jest zarówno z zaopatrzeniem sklepów oraz miejsc pracy i wypoczynku, jak i z gospodarką odpadami.

GEFCO optymalizuje zakupy transportowe dzięki platformie Carrier Management System

Dział Zakupów Transportowych operatora logistycznego GEFCO, specjalizującego się w logistyce samochodowej i przemysłowej, dysponuje od niedawna platformą współpracy CMS - Carrier Management System, która pozwala na zarządzanie podwykonawcami i uruchamianie przetargów on-line w formie aukcji odwrotnych. To innowacyjne narzędzie, wdrożone we współpracy z firmą CEREZA - doradcą w zakresie wprowadzania systemów IT, optymalizuje proces zarządzania przewoźnikami Grupy oraz zwiększa wydajność działów zakupów transportowych w GEFCO.

Wybrane aspekty partnerstwa strategicznego w transporcie - cz. 2

Wybrane aspekty partnerstwa strategicznego w transporcie - cz. 1

W sytuacji, kiedy strony kontraktu już współpracują, poza wymienionymi wyżej wymiarami, w ocenie siły przetargowej kooperantów można także wykorzystać dane, które zostały zgromadzone w trakcie trwania dotychczasowej współpracy, a mianowicie: wzajemne udziały w obrocie lub zysku firm i ich dynamika oraz ocena ogólnej jakości współpracy między operatorem a przewoźnikiem. Informacja o wzajemnych udziałach w obrocie sprzyja uzyskaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące udziału przewoźnika w obrotach operatora i odwrotnie - za jaki procent obrotów przewoźnika odpowiedzialny jest operator.

Wybrane aspekty partnerstwa strategicznego w transporcie - cz. 1

Wybrane aspekty partnerstwa strategicznego w transporcie - cz. 2

Wdrożenie partnerstwa strategicznego pomiędzy operatorami transportowymi wiąże się z ryzykiem wynikającym przede wszystkim z prostego faktu, że partnerstwo samo w sobie nie gwarantuje braku konfliktów. Nawet przy spełnieniu przez strony porozumienia szeregu warunków i umiejętności szybkiego eliminowania/ograniczania pojawiających się zagrożeń, istnieje ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, wywołane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.