Zaloguj się

Zwiazek Wolnych Obszarów Celnych z centrami logistycznymi

  •  Andrzejewski Roman,Fechner Ireneusz
  • Kategoria: Logistyka
W cyklu artykułów autorzy przedstawiają aktualną sytuację związaną z funkcjonowaniem w Polsce Wolnych Obszarów Celnych i ich związki z działalnością logistyczną. Zwracają uwagę na tracone szanse zwiększenia ilości pracy logistycznej, wynikające z aktualnego stanu prawnego w zakresie poboru cła i podatku VAT, a także wskazują możliwości poprawy i potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw
i gospodarki.

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące poboru podatku VAT powodują, że strumień towarów przepływający
pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na wspólnotowym rynku europejskim, a ich partnerami gospodarczymi
w państwach Europy Wschodniej i Azji, przemieszcza się przez nasz kraj w przeważającej części pod procedurą tranzytu i w małym stopniu
przejmowany jest w zakresie obsługi logistycznej przez prowadzących działalność w Polsce operatorów logistycznych. Pomijając nietypowy
Wolny Obszar Celny (w strefie odlotów na lotnisku Okęcie w Warszawie, służący podróżnym opuszczającym tą drogą obszar UE jako miejsce
tanich zakupów detalicznych), pozostałe polskie Wolne Obszary Celne nie gromadzą takiej ilości towarów, jaką sugerowałyby statystyki dotyczące wymiany towarowej pomiędzy Unią Europejską, a pozostałą częścią Europy i świata. Stagnacja jest szczególnie widoczna na terenie Mszczonowa, gdzie dynamicznie rozwijają się dwie strefy gospodarcze, w których prowadzą działalność operatorzy logistyczni. Trzecia, przygotowana pod działalność w charakterze wolnego obszaru celnego, nie cieszy się podobnym zainteresowaniem tych inwestorów i użytkowników. Specyfika tego rodzaju wymiany towarowej powoduje, że towarzyszy jej znaczna ilość operacji logistycznych:
magazynowania, łączenia i rozdziału towarów, przepakowywania, wreszcie transportu i to na duże odległości. W odróżnieniu od wewnętrznych przepływów dochodzi jeszcze pobór cła. Konieczność racjonalizacji kosztów towarzyszących eksportowi i importowi
towarów skłania importerów i eksporterów do poszukiwania takich miejsc, w których są one najniższe. Polskie Wolne Obszary Celne nie
z własnej winy temu kryterium nie odpowiadają.

Potencjalne korzyści wynikające ze związku Wolnego Obszaru Celnego z centrum logistycznym
W aktualnym stanie prawnym polskie Wolne Obszary Celne nie są atrakcyjne dla eksporterów i importerów współpracujących z przedsiębiorstwami poza wschodnią granicą Unii Europejskiej2. Potwierdzają to zarówno opinie ich twórców, jak i analiza wyników ich działalności. Przyczyny tego stanu rzeczy zostały zdiagnozowane w poprzednich artykułach3. Gdyby polskie WOC uczynić konkurencyjnymi
i właściwie wypromować, mogłyby dokonać zasadniczej zmiany w przepływie strumieni towarów przez Polskę -zatrzymać czasowo
w naszym kraju dotychczasowy, tranzytowy, dwukierunkowy strumień towarów i wygenerować duży potencjał zadań logistycznych związanych z tym przystankiem. Należy też dostrzec, iż wymiana towarowa generująca potrzebę obsługi logistycznej na omawianym kierunku przepływu towarów przybiera na sile, zwłaszcza poprzez rosnące obroty między Europą a Rosją; ma ona zostać dodatkowo wzmocniona przez import towarów chińskich, szacowany na ok. 250 000 kontenerów rocznie, przewożonych do Europy drogą
kolejową.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2006.
Ostatnio zmieniany w piątek, 06 październik 2006 14:27
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe