Zaloguj się

Logistyka w locie

  •  Wartecki Andrzej
  • Kategoria: Logistyka
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) realizuje następujący zakres działalności: budowa, modernizacja i eksploatacja lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych, budowa, rozbudowa i utrzymanie dworców lotniczych i innych obiektów zaplecza portowego, świadczenie usług nawigacyjnych na rzecz krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innych osób eksploatujących statki powietrzne, świadczenie usług na rzecz pasażerów linii lotniczych, świadczenie usług związanych z przewozami ładunków przez przewoźników powietrznych, świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego dla statków powietrznych. Zasięg działalności PPL przedstawia mapa 1.
Wysiłek PPL w zakresie obsługi osób i rzeczy jest następujący:
1. Liczba pasażerów ogółem -
3 387,9 tys., w tym:
714,6 tys.
2 156,1 tys.
372,5 tys.
2. Przewozy ładunków -
20,4 tys. t.
Z powyższego zestawienia wynika, że skala przewozów osób i rzeczy jest dość znacząca, a liczba podróży lotniczych będzie systematycznie się zwiększała. Organizację przedsiębiorstwa LOT przedstawia schemat 1.
Analizując sposób zorganizowania przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze LOT należy zauważyć, że nie ma wyodrębnionych segmentów, działów organizacji, których podstawowym zadaniem byłoby wsparcie logistyczne toczących się procesów.
Można więc przyjąć założenie o konieczności wprowadzenia niezbędnego uporządkowania działań w obszarze logistyki, które dotyczyć powinno sfery teoretycznej oraz praktycznej.
Teoretyczne aspekty logistyki w przedsiębiorstwie lotniczym
W odniesieniu do specyficznej działalności wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa w zakresie przewozów lotniczych (osób, rzeczy), kierunek rozwiązywania problemów w obszarze zabezpieczenia podstawowych procesów transportowych określa definicja logistyki, która oznacza "planowanie, realizację i kontrolę przemieszczania i rozmieszczania ludzi i/lub dóbr oraz działań wspierających, związanych z tym przemieszczaniem i rozmieszczaniem, w systemie stworzonym dla osiągnięcia określonych celów".
Oceniając omawiane przedsiębiorstwo od strony zadań, zakresu i zasięgu działań, jak i organizacji należy podkreślić potrzebę usystematyzowania kluczowych kwestii, które odnoszą się do:
Zarządzanie logistyczne składa się z formułowania strategii, planowania, sterowania i kontroli (odbywających się w sposób efektywny i minimalizujący globalne koszty) procesów przepływu i magazynowania surowców oraz materiałów, zapasów, produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb klienta i ich zaspokojenia.
Idea, jaka wynika z przytoczonej definicji szczególnie w pierwszej części (funkcji zarządzania), stanowić powinna tło koncepcji zarządzania logistycznego procesami transportowymi. Pomimo, że istota zarządzania logistycznego kojarzy się z działalnością produkcyjną to nic nie stoi na przeszkodzie, by koncepcja ta stała się mottem przewodnim działalności transportowej firmy lotniczej, którą powinny cechować: wysoki standard przewozu osób, gwarancje jakościowe przewozu rzeczy. Wszystko to, co dotyczy poszukiwania określonych rozwiązań w sferze podnoszenia walorów efektywności organizacji wymaga rozwiązań systemowych, których kierunek wyznacza definicja systemu logistycznego. System logistyczny należy zaliczyć do bardziej złożonych, który definiuje się jako "celowo zorganizowane i zintegrowane w obrębie danego układu gospodarczego - przepływy materiału i produktów oraz odpowiadających im informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw (m.in. poprzez automatyczną identyfikację towarów, symulację komputerową, kontroling, elektroniczną wymianę danych oraz kompleksowy rachunek kosztów)". Takie podejście do systemu nie oznacza, że w portach lotniczych panuje chaos i zamieszanie, i w związku z czym zadaniem logistyki jest wprowadzenie niezbędnego ładu. Idea, jaka wynika z definicji systemu logistycznego wskazuje na rozwiązania, które mogą się przyczynić do usprawnienia działań bądź zwrócenie uwagi na określone ograniczenia hamujące sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa lotniczego.
W sferze praktyki działania które są identyfikowane z logistyką należy podzielić na dwie sekwencje: działań dotyczących organizacji przewozów lotniczych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Działania praktyczne w zakresie przewozów lotniczych osób i rzeczy
Zakres przedsięwzięć w obszarze zabezpieczenia przewozów lotniczych osób, rzeczy przedstawia rys. 1. Agencja Ruchu Lotniczego -
zarządza ruchem lotniczym nad całym obszarem kraju. Dzięki dysponowaniu najwyższej klasy sprzętem i wysoko wykwalifikowanym personelem, zapewnia codziennie bezpieczną kontrolę ruchu lotniczego setkom operacji lotniczych nad terytorium Polski. Do systemu kontroli wchodzą najnowocześniejsze radary: GMR -
Kontroli Ruchu Naziemnego i Zbliżania -
ASR 9. Funkcjonuje również jeden z najnowocześniejszych systemów przetwarzania danych radarowych i planów lotu -
AMS 2000 firmy Westinghouse -
w kontroli obszaru zasilany danymi z 5 radarów pierwotnych i 8 radarów wtórnych. Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym wyposażone jest w nowoczesny system łączności firmy FREQUENTIS. Możliwości operacyjne Centrum odpowiadają standardom wynikającym z europejskiego programu harmonizacji i integracji kontroli ruchu lotniczego. Obok operacji Kontroli Ruchu Lotniczego (Obszaru, Zbliżania i Wieży), w nowym CZRL wykonywane są zadania służb: Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego, Zarządzania Przestrzenią, oraz Informacji Powietrznej. Obok służb typowo operacyjnych obiekt mieści także służby Informacji Lotniczej oraz służby zabezpieczenia technicznego, Ośrodek Szkolenia Lotniczego, komórki inżynieryjno -
systemowe i administrację -
stanowiąc w sumie siedzibę Agencji Ruchu Lotniczego, zarządzającej całością ruchu lotniczego.
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe