Zaloguj się

Infrastruktura w przechowywaniu towarów - cz. 3

  •  Wojciechowski Adam
  • Kategoria: Logistyka
Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej technologii składowania, która bywa uzależniona od rodzaju asortymentów. Zapewnienie odpowiednich warunków składowania wymaga między innymi zastosowania właściwych urządzeń magazynowych. Dotychczas spośród nich przedstawiano urządzenia do składowania, a dokładniej mówiąc regały. Teraz przyszła pora na kolejne urządzenia do składowania, którymi są: stojaki, wieszaki, zasieki, podkłady i urządzenia specjalizowane, których podział został określony w normie PN-78/M-78330 Urządzenia gospodarki magazynowej. Urządzenia do składowania. Nazwy, określenia, podział i symbole oraz inne urządzenia magazynowe.

Stojaki
Stojaki to urządzenia stałe o budowie przestrzennej, przeznaczone do składowania asortymentów, które opierane są bezpośrednie o elementy konstrukcyjne. W zależności od budowy rozróżnia się stojaki:
• słupkowe – charakteryzujące się elementami konstrukcyjnymi w postaci pionowych słupków, które stanowią elementy oporowe dla składowanych asortymentów długich, takich jak pręty, kształtowniki, rury itp., luzem lub w postaci wiązek, najlepiej jednorodnych pomiędzy danymi słupkami, jak to przykładowo pokazano na rysunku 1.
• szczelinowe – charakteryzujące się konstrukcją przestrzenną w postaci pionowych, równoległych, ażurowych lub pełnych ram, o których poziome lub pionowe elementy opierane są składowane asortymenty (płytowe drewnopochodne, z metalu, tworzywa sztucznego lub innych materiałów); ze względów funkcjonalnych wskazane jest składowanie jednorodnego asortymentu w danej szczelinie, jak to przykładowo przedstawiono na rysunkach 2 i 3
• gniazdowe – charakteryzujące się konstrukcją przestrzenną utworzoną z pionowych ram ażurowych lub pełnych, tworzących układ zamknięty gniazd, przeznaczonych do składowania określonych asortymentów pojedynczo lub grupowo; wskazane jest, aby w jednym gnieździe składowany był asortyment jednorodny (rysunek 4)
• pryzmowe jednorzędowe jednostronne lub dwurzędowe – charakteryzujące się konstrukcją w postaci pochylonych ram ażurowych lub pełnych, o które są opierane – składowane na ogół – jednorodne asortymenty płytowe czy pakiety elementów płytowych, wykonane z różnych materiałów (rysunek 5)
• specjalizowane – charakteryzujące się konstrukcją i układem elementów oporowych, dostosowanych do postaci fizycznej składowanych asortymentów, jak to przykładowo przedstawiono na rysunku 6.

Wieszaki
Urządzenia o budowie przestrzennej, przeznaczone do składowania poprzez bezpośrednie lub pośrednie zawieszenie asortymentów na elementach konstrukcyjnych do tego przygotowanych, określane są jako wieszaki. Ze względu na budowę rozróżniamy następujące rodzaje wieszaków:
• stojące (podłogowe) – urządzenia wolno stojące, których budowa umożliwia ich przenoszenie lub przymocowanie do podłoża w miejscu ustawienia (rysunek 7)
• podwieszane – urządzenia, których budowa wymaga zamocowania do górnych elementów konstrukcji obiektu budowlanego (schemat przedstawiony na rysunku 8)
• przyścienne – urządzenia, których konstrukcja wymaga przymocowania do pionowych elementów konstrukcji obiektu budowlanego lub innego urządzenia magazynowego, na przykład regału (rysunek 9)
• specjalizowane – urządzenia charakteryzujące się konstrukcją i układem elementów dostosowanym do postaci fizycznej zawieszanych asortymentów (rysunek 10).

Na wieszakach składowane mogą być różne wyroby:
– w opakowaniach, których budowa umożliwia przechowywanie na wisząco,
– bez opakowań, jeżeli taka forma przechowywania nie wpływa negatywnie na ich właściwości.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2007.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 14 sierpień 2007 13:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe