Zaloguj się

Infrastruktura transportu samochodowego ogranicza rozwój usług logistycznych w Polsce

  •  Wojewódzka-Król Krystyna
  • Kategoria: Logistyka
Usługi logistyczne stanowią zespół wzajemnie uzupełniających się usług, wśród których do podstawowych należą działania związane z przemieszczaniem i magazynowaniem (przewozy łącznie z przewozami specjalnymi, składowanie krótko- i długoterminowe, pakowanie, obsługa opakowań zwrotnych, utylizacja odpadów, konsolidacja i konfekcjonowanie dostaw, realizacja systemów Just in Time w sferze produkcji i obrotu towarowego, pełna obsługa zaopatrzenia, samodzielne prowadzenie dystrybucji).
 
Tak więc istotnym elementem usług logistycznych jest transport. I chociaż spotkać się można ostatnio z próbami niedoceniania czy marginalizacji znaczenia transportu w logistyce, to praktyka gospodarcza, w której firmy ponoszą wysokie koszty transportu, dotkliwie odczuwają straty wynikające z zawodności usług transportowych (zarówno te wymierne jak i trudno wymierne) lub utrzymują kosztowne powierzchnie magazynowe, zabezpieczające przed ewentualnymi stratami tego typu udowadnia, że bez sprawnego, niezawodnego transportu usługi logistyczne będą niepełne lub bardzo kosztowne. Z badań przeprowadzonych w różnym czasie i w różnych krajach wynika, że koszty transportu stanowią około 30-50% całkowitych kosztów logistycznych , co oznacza, że niedocenianie tego elementu usług logistycznych może w istotny sposób wpływać na ich atrakcyjność ekonomiczną.

Infrastruktura transportowa, jako podstawa funkcjonowania transportu oraz składnik procesów logistycznych, powinna zapewnić sprawność przepływu dóbr materialnych, rozumianą przede wszystkim jako niezawodność dostaw, oraz minimalizację kosztów tego przepływu.
Niska jakość usług transportowych związana jest często z niedostosowaniem infrastruktury do potrzeb: wielkości i struktury przewozu, technologii przewozu, wymagań nowoczesnego taboru. W Polsce problem niedostosowania infrastruktury do wymagań związanych z koniecznością świadczenia nowoczesnych usług logistycznych występuje w zasadzie we wszystkich gałęziach transportu, w związku jednak z dużą i stale rosnącą rolą transportu samochodowego w przewozach ładunków oraz występującą w Europie tendencją rozwoju transportu kombinowanego kolejowo-samochodowego, problemy związane z niedostosowaniem infrastruktury drogowej do standardów europejskich są szczególnie silnie odczuwane w różnych ogniwach gospodarki i poważnie utrudniają rozwój usług logistycznych, wpływając na wzrost ich kosztów.

Drogi kołowe w Polsce wybudowane lub zmodernizowane w większości w latach 70-tych dostosowane były do ówczesnego ruchu i obowiązujących wówczas standardów technicznych. Konstrukcja ich nawierzchni zaprojektowana była na 20-letni okres eksploatacji przy założeniu określonego wskaźnika ruchu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2003.
Ostatnio zmieniany w środa, 05 wrzesień 2007 12:16
Zaloguj się by skomentować