Zaloguj się

Oznakuj rurociąg

  •  Wojciechowski Adam
  • Kategoria: Logistyka

Na całym świecie funkcjonują magazyny, w których składowane są substancje i preparaty w postaci płynnej lub gazowej. Najczęściej są to surowce poddawane następnie dalszemu przetwarzaniu lub też wykorzystywane do celów higieniczno-sanitarnych. Ich konsystencja sprawia, że z magazynu do miejsca przeznaczenia transportowane (przesyłane) są często za pomocą rurociągów (instalacji przesyłowych). W eksploatowanym magazynie również mogą być lub występują instalacje dostarczające do niego różne czynniki, na przykład wodę (instalacja przeciwpożarowa lub grzewcza), czy gaz (ogrzewanie gazowe). W praktyce może w obiekcie występować wiele rurociągów, którymi są przemieszczane różnorodne czynniki. Sytuacja taka może powodować pewne zagrożenia bezpieczeństwa, wynikające z braku ich identyfikowalności. W celu wyeliminowania powstających zagrożeń wskazane jest, aby poszczególne instalacje zostały odpowiednio oznakowane. Wytyczne w zakresie znakowania rurociągów określają normy:
– PN-70/N-01270/03 Wytyczne znakowanie rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.
– PN-70/N-01270/07 Wytyczne znakowanie rurociągów. Opaski identyfikacyjne.

Rurociągi znakuje się za pomocą dwóch rodzajów opasek identyfikacyjnych:
– Jednobarwne (rysunek 1), których kolorystyka określa rodzaj przesyłanego czynnika (zgodnie z tablicą 1).
– Dwubarwne (rysunek 2), którą tworzą barwa rozpoznawcza i ostrzegawcza, o kolorystyce zgodnej z tablicą 1 i 2.
Szerokość a umieszczanych opasek identyfikacyjnych na rurociągach, jak również ich rozstaw (rysunek 3), uzależniony jest od średnicy rury, zgodnie z tablicą 3. Przedstawiony w ww. normach sposób znakowania rurociągów nie jest skomplikowany, a zastosowany w praktyce pozwala na ich identyfikację. Jak powszechnie wiadomo, normy są dokumentami technicznymi - w tym przypadku wspomagającymi eksploatację, przy równoczesnym wzroście bezpieczeństwa pracy. Nie wykluczają one jednak zastosowania w praktyce innego sposobu znakowania eksploatowanych rurociągów, który pozwoliłby na jeszcze bardziej precyzyjną identyfikację przesyłanych substancji oraz preparatów w postaci zarówno płynnej, jak i gazowej.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2008.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 07 grudzień 2012 13:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe