Zaloguj się

Analiza outsourcingu w praktyce funcjonowania MSP produkcyjnych

  •  Płaczek Ewa
  • Kategoria: Logistyka

Celem wszystkich działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości czy branży, jest osiągnięcie sukcesu rynkowego. Sukces jest postrzegany jako rezultat przewagi konkurencyjnej, który ułatwia zdobycie lepszych klientów oraz umożliwia w stosunku do rywali podejmowanie działań ofensywnych i obronnych.

Realizacja podstawowego celu przedsiębiorstwa nie należy do łatwych zadań. Poszukując najlepszych rozwiązań zarządzający chcą uzyskać odpowiedź na zasadnicze pytanie: jakie usługi należy wykonywać we własnym zakresie (insourcing), a jakie pozyskiwać od zewnętrznych oferentów (outsourcing).

Decyzje te są również określane mianem decyzji typu make-or-buy (wytwarzać czy kupować). Każda z przyjętych opcji wiąże się z pewnymi korzyściami i wadami. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem wydaje się być inwestowanie w te czynniki, które najlepiej przyczynią się do uzyskania tejże przewagi.
Insourcing - świadczenie usług we własnym zakresie jest szczególnie korzystne, kiedy firma realizuje procesy dające jej przewagę konkurencyjną ze względu na wyjątkowy charakter i unikatowość procesów. Pozwala firmie kontrolować całą działalność. Z drugiej strony, w przypadku kiedy do realizacji procesów wymagane są duże nakłady inwestycyjne i wysoko specjalizacyjne know-how, a które mogą być dostępne z zewnętrznych źródeł po niższym koszcie, insourcing przyczynia się do zmniejszania elastyczności strategicznej firmy.

Wiele firm dostrzega, że zwiększenie elastyczności możliwe jest dzięki wdrożeniu strategii outsourcingu. Outsourcing definiowany jest jako „przedsięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym”.
Ogólna istota outsourcingu logistycznego wynika z przeświadczenia, że najlepsze efekty osiąga się poprzez koncentrację na działalności kluczowej (core business), a pozostałe czynności powierza się firmom zewnętrznym - specjalizującym się w konkretnej dziedzinie. Wdrożenie outsourcingu umożliwia dostęp do najnowocześniejszych technologii i procesów usługowych oraz wiedzy usługodawców. Z drugiej strony, outsourcing niesie z sobą pewne zagrożenia. Na pierwszym miejscu wymienia się ryzyko niewłaściwego doboru dostawcy usług oraz problemy związane z koordynacją przepływów dóbr, usług i informacji. Podejmując decyzję o outsourcingu firmy muszą być również świadome, że mogą utracić ważne umiejętności i technologie (strategiczne), będące częścią ich kompetencji. Tabela 1 prezentuje wady i zalety insourcingu oraz outsourcingu. W ostatnich latach firmy, poszukując nowych dróg gospodarowania i zwiększenia efektywności, zwróciły swoje zainteresowania w kierunku outsourcingu. Poprzez wykorzystywanie outsourcingu rozwinęły nową formę współdziałania. Współpraca ta polega na kooperacji firm, które konkurując pomiędzy sobą, mogą jednocześnie współpracować z firmami świadczącymi usługi logistyczne. Podstawą współpracy są decyzje integracyjne w ramach powstających w ten sposób łańcuchów dostaw. Łańcuchy zawierają działania niezbędne do projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji produktów i usług. Poza tym, zauważalne jest zjawisko wzrostu zainteresowania integracją poprzez outsourcing. Okazało się, że przedsięwzięcia outsourcingowe mają charakter działań restrukturyzacyjnych i strategicznych. Działania te, polegające na zmianie struktury organizacyjnej poprzez zabiegi "odchudzające” przedsiębiorstwo i budowanie trwałych związków partnerskich, przyczyniają się do realizacji głównych logistycznych celów strategicznych. Obecnie outsourcing uznaje się za uniwersalną koncepcję zarządzania i metodę strategicznego kształtowania struktury działalności gospodarczej. Nie jest on jednak "złotym środkiem” na usprawnienie działalności firmy i poprawy jej pozycji na obecnie funkcjonującym, bardzo konkurencyjnym rynku.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 6/2008.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 wrzesień 2012 08:27
Zaloguj się by skomentować