Zaloguj się

Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP - cz. 1

  •  Foltys Joachim
  • Kategoria: Logistyka

Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP - cz. 2

Artykuł omawia zastosowanie outsourcingu w obszarze logistyki organizacji, w tym organizacji sektora MSP. Prezentowane wyniki zostały opracowane na podstawie systematycznych badań autora nad zastosowaniem outsourcingu w funkcjonowaniu organizacji. Zidentyfikowano wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w organizacjach sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Szczególnie istotne wydają się zaprezentowane wnioski, dotyczące wykorzystania outsourcingu w obszarze logistyki mikro firm (firm rodzinnych, rzemieślników) w różnych sektorach. Bardzo istotnym pozostaje zastosowanie outsourcingu funkcji logistycznych w sektorze usług, w którym funkcjonuje wiele mikro firm.

Kategorie związane z sektorem MSP pojawiły się w ramach harmonizacji z prawodawstwem Unii Europejskiej. Do sektora małych i średnich przedsiębiorstw zalicza się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną. Bardzo interesującymi w tym obszarze pozostają osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne, w tym zajmujące się usługami oraz rzemiosło.
MSP pozostaje bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem, przede wszystkim z powodu:

  • dużej możliwości dynamicznego zaspokajania potrzeb klientów w turbulentnym otoczeniu,
  • małego czasu reakcji na zmieniające się warunki gry rynkowej w przestrzeni, w której firma sektora MSP funkcjonuje,
  • małej liczby interakcji wewnątrz firmy,
  • małej liczby problemów, wynikających z koordynacji poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy.

Szczególnie dynamicznie firmy sektora MSP rozwijają się w obszarze szeroko rozumianych usług, rzemiosła, gdzie szczególnego znaczenia nabiera indywidualizacja w zaspokojeniu potrzeb usługobiorców. Jedną z cech wyróżniających sektor małych, średnich firm pozostaje komunikacja pomiędzy firmą a klientami, która w przeważającej części przypadków jest personalizowana. W analizowanym piśmiennictwie z obszaru logistyki mało akcentowana jest problematyka związana z logistyką w firmach sektora MSP, a także mikro firm - rzemieślników. Daje to dobry asumpt do opracowania wybranych aspektów z zastosowania outsourcingu w obszarze logistyki firm tego właśnie sektora. Dla rozważań w niniejszym artykule przyjęto definicje opracowane przez M. Ciesielskiego, który określa logistykę w trzech znaczeniach, a mianowicie:

  • działania służące przepływom rzeczy i informacji / przepływy surowców, materiałów w toku, wyrobów gotowych i towarów oraz związanych z nimi informacji,
  • dziedzina zarządzania (zarządzanie związane z przepływami rzeczy i informacji),
  • wiedza o wymienionych wyżej przepływach i związanym z nimi zarządzaniu.

Bardzo interesująca, w aspekcie realizacji funkcji logistycznych w sektorze firm małych, średnich oraz mikro firm, pozostaje charakterystyka zaprezentowana przez Coyle, Bardi oraz Langley. W latach 70. i 80. coraz więcej firm zaczęło dostrzegać dodatkowe możliwości oszczędzania w wyniku połączenia sfery zaopatrzenia (gospodarki materiałowej) ze sferą dystrybucji (dystrybucją fizyczną). Połączenie sfery zaopatrzenia ze sferą dystrybucji określano mianem logistyki biznesu, albo po prostu systemem logistycznym. Początkowo dawało to pewne oszczędności - jeden kierownik transportu koordynował zarówno transport wewnętrzny jak i zewnętrzny. Po roku 1980, kiedy zapoczątkowano proces deregulacji transportu, możliwości negocjowania z przewoźnikami stawek za transport po stronie zaopatrzenia i dystrybucji były znacznie lepsze. Wpłynęło to na obniżenie stawek przewozowych i poprawę obsługi transportowej. Firmy uświadomiły sobie również możliwość spojrzenia na cały proces - począwszy od surowców, przez zapasy produkcji w toku, po wyroby gotowe - na jedną całość, która zarządzana systemowo staje się sprawniejsza. Uwzględnienie zakupów w logistyce zaopatrzenia znacząco zwiększyło możliwości obniżki kosztów.

Przedstawione podejście do logistyki pozostaje bardzo interesującym w kontekście sektora małych, średnich oraz mikro przedsiębiorstw. Prowadzone prace wzmacniania firm sektora MSP, czy to poprzez strategie rządowe, czy poprzez programy finansowane ze środków UE coraz bardziej "wymuszają" na firmach tego sektora opisane powyżej zachowanie. Wpływa na to także współpraca z partnerami rynkowymi, stosującymi wybrane, nowoczesne procedury logistyczne, determinuje kreatywne zachowanie firm sektora MSP w obszarze logistyki. Należy jeszcze zdefiniować dwa pojęcia, które pozostają istotne z punktu widzenia omawianej problematyki, a mianowicie: łańcuch dostaw oraz system logistyczny przedsiębiorstwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2009.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 08 czerwiec 2012 12:25
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe