Zaloguj się

Wyniki analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie montażowym o wysokim stopniu kastomizacji - studium przypadku

  •  Hadaś Łukasz,Klimarczyk Grzegorz
  • Kategoria: Logistyka

Artykuł bazuje na praktycznym doświadczeniu autorów, zdobytym w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym, realizującym produkcję jednostkową na indywidualne zamówienia. Produkty firmy mają złożone struktury materiałowe, od 500 do ponad 1 000 zespołów i części rodzajowych na wyrób.
Przedsiębiorstwo montażowe oferuje produkty wysoko zindywidualizowane ze względu na potrzeby klientów, w których zdecydowanie kluczowe znaczenie mają procesy przygotowania produkcji. Wzrost stopnia kastomizacji wiąże się z przesunięciem punktu rozdzielającego, w którym tworzony jest zapas główny w systemie logistycznym, w stronę zapasu surowców i podzespołów.

Przebieg analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie montażowym
Z uwagi na znaczną liczbę zmian w przedsiębiorstwie podczas realizacji badań, przeprowadzenie analizy nie było rutynową czynnością (rysunek 1). Największą przeszkodą, utrudniającą przeprowadzenie analizy, był brak wdrożonego systemu klasy ERP, z którego można by było pobrać potrzebne do analizy dane. Zamiast jednego systemu, funkcjonowały trzy niekompatybilne, o niespójnej bazie indeksowej.
Ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorstwo systemu klasy ERP, informacje o cenach materiałów były niepełne. W związku z tym czasochłonne okazało się uzyskanie aktualnych cen towarów niezbędnych do przeprowadzania analizy ABC. Dodatkowo około 35% transakcji zawierano w walutach innych, niż PLN i przed przystąpieniem do analizy należało je przeliczyć na PLN.
Pochodną braku jednolitej bazy indeksowej był problem z agregacją rozchodów materiałowych ze wszystkich dostępnych systemów informatycznych. Utrudniło to wykonanie obliczeń wskaźników zmienności zużycia potrzebnych do zaklasyfikowania towarów do grupy X, Y lub Z. Zmienność zapotrzebowania poszczególnych materiałów podzielono na 16 miesięcy, a następnie obliczono odchylenie standardowe zużycia oraz średnie zużycie miesięczne w tym okresie. Do grupy X zaliczono pozycje charakteryzujące się zmiennością zużycia od 0 do 25%, do grupy Y - od 25,1% do 60%, a do grupy Z indeksy ze zmiennością zużycia powyżej 60%

Kolejną przeszkodą w przeprowadzeniu analizy był brak w systemie informatycznym informacji o obrotach magazynowych z jednym dostawcą, który dostarczał głównie elementy złączne, wykorzystywane do produkcji wyrobów. Tego ograniczenia nie udało się wyeliminować, dlatego prezentowana analiza nie zawiera grupy ponad 1 000 pozycji asortymentowych. Brakujące pozycje przeanalizowano w systemie dostawcy i stwierdzono, że w większości zaliczone zostałyby do grupy C. Nie mniej, z uwagi na bardzo liczną grupę analizowanych pozycji asortymentowych, brak powyższych indeksów nie zniekształcił wyników.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2010.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 09 marzec 2012 09:34
Zaloguj się by skomentować