Zaloguj się

Magazyn 2030 - jaki będzie?

  •  Wojciechowski Adam
  • Kategoria: Logistyka

Od zarania dziejów ludzkości człowiek tworzył magazyny. Ich rozwój postępował stopniowo wraz z rozwojem cywilizacji na świecie. Proces rozwoju trwa cały czas i będzie trwał nadal. Nowoczesne magazyny będą stale powstawały, by zaspokoić potrzeby ludzkości, której liczba na świecie stale rośnie. Ma to wpływ na stan środowiska naturalnego, a nasza planeta nie jest przecież z gumy. W oparciu o 35 letnią obserwację zmian zachodzących w ramach infrastruktury magazynowej, pragnę zaprezentować Państwu wizję tego, jak też magazyn będzie mógł wyglądać w roku 2030.

Na podstawie 35 letniej obserwacji mogę jednoznacznie powiedzieć, że najbardziej radykalne zmiany w infrastrukturze magazynowej nastąpiły w wyniku szybkiego rozwoju techniki mikroprocesorowej i komputerowej, który znacząco wpłynął na rozwój techniki komunikacji i sterowania urządzeniami. Nie można natomiast powiedzieć, iż radykalne zmiany nastąpiły w ramach stosowanych technologii magazynowych, czy w przeznaczeniu urządzeń do składowania lub urządzeń transportu technologicznego.
Mamy rok 2010, a to oznacza, że do 2030 roku pozostało tylko 20 lat. Przedstawiając wizję magazynu roku 2030 trzeba brać pod uwagę to, co się zmieniło i osiągnięcia techniczne minionych lat oraz to, że:

  • przy wielu istniejących obiektach magazynowych na ogół brakuje miejsca na ich dalszy rozwój
  • maleje dostępność odpowiednich powierzchni, które mogą zostać wykorzystane na cele magazynowe
  • wzrastają koszty nabycia nowych terenów pod budowę magazynów
  • konieczne jest utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska naturalnego.

Trudno byłoby w jednym artykule omówić wizję rozwoju magazynów, z uwagi na duże zróżnicowanie branż i postaci fizycznych towarów w nich składowanych oraz realizowanych procesów technologicznych. Dlatego też skoncentruję się na przypadku najczęściej spotykanym w praktyce, czyli będzie to parterowy budynek magazynowy, w którym składowane będą paletowe jednostki ładunkowe, uformowane na paletach płaskich drewnianych 800 mm x 1200 mm. Biorąc powyższe pod uwagę, nie można pominąć stref funkcjonalnych magazynu i przebiegu realizowanych tam procesów. Przyjęta technologia magazynowa ma bowiem zasadniczy wpływ na powierzchnię magazynu, a ta ściśle związana jest z wysokością opłacanego podatku od nieruchomości.
Należy się zatem spodziewać, że w 2030 roku, z uwagi na dominującą rolę transportu samochodowego, nowe magazyny będą obiektami bezrampowymi, wyposażonymi w stanowiska przeładunkowe, w skład których wejdą zdalnie sterowane segmentowe bramy przemysłowe, napędzane mostki ładunkowe, kurtyny uszczelniające oraz systemy elektronicznego naprowadzania pojazdów (przykład na rysunku 1).

Można natomiast przypuszczać, że strefa przyjęć niewiele odbiegać będzie od tych, jakie mamy obecnie. Podyktowane jest to tym, że towary dostarczone do magazynu podlegają odbiorowi w zakresie jakościowej i ilościowej zgodności dostawy. Jednak realizacja prac przeładunkowych oraz przemieszczanie jednostek ładunkowych w strefie realizowana będzie przez wózki jezdniowe typu LGV (ang. Laser Guided Vehicle) nawigowane laserowo. Jednostki ładunkowe na stanowiska zdawczo - odbiorcze strefy składowania przemieszczane będą poprzez ww. wózki lub układ automatycznie sterowanych przenośników. Strefy składowania większości nowych obiektów magazynowych będą posiadały wysokość rzędu 30 - 45 m. Będą to obiekty potocznie nazywane "silosowymi", w których konstrukcję nośną dla ścian i dachu stanowić będą regały wsporcze, zwane również samonośnymi. W większości przypadków zastosowane zostaną regały stałe ramowe (paletowe) lub przepływowe grawitacyjne, obsługiwane przez sterowane automatycznie układnice słupowe lub ramowe. Układnice zastosowane do obsługi regałów paletowych będą mogły przejeżdżać z jednej drogi międzyregałowej w drugą. Z uwagi na efektywność wykorzystania strefy składowania, pewna część magazynów wyposażona zostanie w regały przepływowe grawitacyjne, ponieważ pozwalają one na składowanie większej liczby paletowych jednostek ładunkowych w stosunku do regałów paletowych. Jednostki ładunkowe, zanim trafią na stanowiska zdawczo - odbiorcze strefy składowania, zostaną sprawdzone pod względem prawidłowości wymiarów gabarytowych, przy równoczesnej kontroli palet pod względem ich stanu technicznego - za sprawą systemu czujników i kamer współpracujących ze specjalnie opracowaną w tym celu aplikacją komputerową. A wszystko to w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2010.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 13 marzec 2012 14:13
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe