Zaloguj się

Współczesne problemy zarządzania logistyką w przemyśle motoryzacyjnym - cz. 2

  •  Piotr Łuka, Henryk Woźniak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Współczesne problemy zarządzania logistyką w przemyśle motoryzacyjnym - cz. 2

Współczesne problemy zarządzania logistyką w przemyśle motoryzacyjnym - cz. 1

Współczesne problemy zarządzania logistyką w przemyśle motoryzacyjnym - cz. 3

Interesującym jest fakt, że do produkcji popularnego Volkswagena "garbusa" w roku 1965 potrzebowano 4 893 części. Do montażu VW Golfa w roku 1988 ilość ta wzrosła do 6 843, natomiast współczesny samochód wyższej klasy wymaga już około 12 000 części.

Wykorzystanie jednego typu silnika do różnych typów pojazdów nie oznacza przecież, że typy te będą niezależnie od siebie planowane. Zmiana planów dotyczących jednego typu samochodu wpływa bowiem na wykorzystanie potencjału produkcyjnego w odniesieniu do wszystkich tych typów pojazdów, które wykorzystują w montażu te same części i podzespoły. Dla każdego nowego typu pojazdu należy zdefiniować przebieg procesów realizacji zamówienia, jak również zdefiniować rodzaje usług, które mogą być oferowane klientom. Oto przykładowe problemy, wymagające rozwiązania:

  • w którym zakładzie będą montowane pojazdy,
  • czy dostawcy są gotowi zapewnić dostawy niezbędnych części,
  • czy dodatkowe zapotrzebowanie na potencjał produkcyjny będzie wpływało na sytuację zaopatrzenia w odniesieniu do montażu innych typów i jak będzie ona wyglądała,
  • jak będą oddziaływać różne scenariusze popytu (optymistyczny, pesymistyczny) na analizowaną sieć dostaw,
  • jakie są oczekiwane: czas dostawy wyrobu finalnego oraz niezawodność dostaw na danym rynku,
  • jakie opcje (silniki, pozostałe wyposażenie) można zaoferować klientom do wyboru na rynkach przy danych ograniczeniach potencjału produkcyjnego,
  • jakie są oczekiwane efekty kosztowe podjętych decyzji.

Budowa nowych zakładów przez producentów samochodów jest podyktowana między innymi wprowadzaniem coraz to nowszych typów pojazdów na rynek (na przykład zakład Porsche w Lipsku). Dalszymi elementami uzasadniającymi podejmowanie takich decyzji są również regulacje celne, które podrażają wwóz gotowych samochodów do określonych krajów. Jeżeli mamy do czynienia z jednoczesnym wprowadzeniem nowego typu samochodu i budową zakładu w celu jego montowania, to pojawia się nowy zbiór problemów do rozwiązania. Szczególnego znaczenia nabiera tutaj analiza różnych scenariuszy w odniesieniu do problemów związanych z poziomem wykorzystania potencjału produkcyjnego, ponieważ układ "nowy typ samochodu - nowy zakład montażowy" intensyfikuje elementy niepewności w tym obszarze.

Wiele elementów wyposażenia samochodu klienci mogą zamawiać w wariantach wymuszających wyższe ceny zakupu, które z upływem czasu stają się jednak "wyposażeniem podstawowym" i są uwzględniane w podstawowej cenie zakupu (na przykład klimatyzacja, poduszki powietrzne oraz różne systemy elektroniczne - na przykład system ABS). Wskazuje to na istnienie swojego rodzaju kompozycji komponentów mechanicznych i elektronicznych. W momencie wpłynięcia zamówienia klienta do zakładu należy zapewnić dostępność wszystkich tych części. Komponenty elektroniczne powodują na swój sposób przyrost złożoności produktów finalnych, gdyż należy zapewnić dostosowanie software'u do danych urządzeń sterujących. Innymi słowy, nie wystarcza dostępność samego urządzenia sterującego, ponieważ musi on być dostępny we właściwej wersji software'owej. Ponadto należy podkreślić, że zarówno obecnie, jak i w przyszłości, siłą napędową innowacji w przemyśle motoryzacyjnym będzie elektronika pojazdowa, względnie mechatronika, które polepszają nie tylko bezpieczeństwo jazdy i ekonomiczność zużycia paliwa, ale także komfort eksploatacji. Konsekwencją jest przewidywany wzrost udziału wartości elektroniki w samochodach z około 2 300 euro współcześnie do około 4 200 euro w roku 2015.

Ważnym instrumentem marketingowym producentów aut, stosowanym dla potrzeb wzrostu dochodów, jest umiejętne różnicowanie cen ze względu na różne opcje wyposażenia. Przez wyposażenie samochodu uwzględniające wszystkie będące w dyspozycji opcje można w wielu przypadkach znacznie podwyższyć cenę sprzedaży w stosunku do ceny podstawowej. Oferowanie wielu opcji rozwiązań produktowych, w kontekście procesów realizacji zamówień, oznacza konieczność posiadania różnorodnych informacji o niezbędnym potencjale, który należy utrzymywać w różnych miejscach łańcuchów dostaw. Z drugiej zaś strony stosowanie wielu opcji konfiguracji wyposażenia samochodów prowadzi do dużej rozpiętości wahań rodzajów popytu cząstkowego po stronie klientów. W tym przypadku kluczowe jest prawidłowe oszacowanie udziału klientów, którzy życzą sobie konkretną opcję, w ogólnej wielkości popytu. Szczególnych problemów w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji, jak również w organizacji zaopatrzenia w części, dostarczają kombinacje różnych wariantów wyposażenia samochodów, na przykład opcja "wyposażenie skórzane" plus opcja "pakiet sportowy". Można zatem stwierdzić, że zróżnicowanie wyposażenia samochodów prowadzi do wielowariantowości popytu cząstkowego klientów, to zaś z kolei do trudności w planowaniu i nadzorowaniu potencjałów produkcyjnych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 14 marzec 2013 12:01
Zaloguj się by skomentować