Zaloguj się

Zastosowanie koncepcji analizy wrażliwości w zarządzaniu procesami logistycznymi

  •  Tomasz Nowakowski, Agnieszka Tubis
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie koncepcji analizy wrażliwości w zarządzaniu procesami logistycznymi

Analiza wrażliwości jest koncepcją, którą badacze różnych środowisk zajmują się już od wielu lat. Jest ona również przedmiotem szczególnego zainteresowania praktyków, którzy wykorzystują jej narzędzia do pozyskania istotnych informacji niezbędnych im w procesach decyzyjnych, bardzo często o znaczeniu strategicznym.

Szerokie badania dużych firm amerykańskich z listy Fortune 500 i najlepszych małych firm z listy Forbes 200, dotyczące metod podejmowania decyzji inwestycyjnych i oceny ryzyka zostały przeprowadzone w 1992. Dowiodły one, iż 72,4% przedsiębiorstw z listy Fortune 500 i 42,3% firm z listy Forbes 200 wykorzystuje w tych procesach właśnie koncepcję analizy wrażliwości. Podobne badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 1997 wśród dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z listy Times 1000 dowiodły, iż większość biorących udział w wywiadzie ankietowym przedsiębiorstw wykorzystuje właśnie analizę wrażliwości, jak metodę oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i ryzyka […].

Przedstawione […] wyniki badań wykorzystania przez przedsiębiorstwa analizy wrażliwości w procesach decyzyjnych odnoszą się jednak wyłącznie do koncepcji analizy jako metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i ryzyka, a więc sięgają do badań z obszaru rachunkowości zarządczej. Tymczasem pogłębione studia literatury z tego tematu dowodzą, iż analiza wrażliwości jest koncepcją rozwijaną również w innych dziedzinach naukowych.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych poglądów na teorię analizy wrażliwości oraz głównych, zdaniem autorów, obszarów jej zastosowania. Jednocześnie autorzy podejmą próbę zdefiniowania podstawowych założeń dla koncepcji wykorzystania analizy wrażliwości w systemach logistycznych.

Pojęcie analizy wrażliwości w rachunkowości zarządczej
Jak zauważono to we wstępie, w rachunkowości zarządczej analiza wrażliwości utożsamiana jest zazwyczaj z oceną projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem związanego z nim poziomu ryzyka. W podejściu tym przedmiotem badań jest wówczas wskaźnik NPV, który stanowi różnicę między zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi (zakładanymi lub poniesionymi). Podejście takie odzwierciedlone jest w wielu definicjach. I tak przykładowo C. Drury definiuje analizę wrażliwości "jako metodę umożliwiającą menedżerom szacowanie, jak reaguje wskaźnik NPV na modyfikację zmiennych, które zostały użyte do jego obliczenia". Jednocześnie wyróżnia on te zmienne, które w pierwszej kolejności obarczone są niepewnością, a mianowicie:
- oszacowane ceny sprzedaży;
- oszacowane wolumeny sprzedaży;
- oszacowane koszty operacyjne;
- oszacowane początkowe nakłady inwestycyjne;
- oszacowany czas funkcjonowania projektu;
- oszacowany koszt kapitału.
W swoim podejściu Drury zakłada również, iż modyfikacje każdej uwzględnionej zmiennej będą rozpatrywane w izolacji, czyli przy stałości pozostałych parametrów. [...]

Artykuł zawiera 26390 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 maj 2015 14:07
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe