Zaloguj się

Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych

 •  Ewa Płaczek, Jakub W. Jaroszyński
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych

Imprezy masowe zdefiniowane zostały w polskim prawodawstwie jako imprezy artystyczno-rozrywkowe, masowe imprezy sportowe, z wyłączeniem imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, a także szkołach czy też imprez organizowanych przez pracodawców dla swoich pracowników.

Ustawa "o bezpieczeństwie imprez masowych" określa również dokładne obowiązki organizatora takiej imprezy. Należą do nich między innymi:

 • spełnienie wymogów prawnych dotyczących prawa budowlanego, określonych w przepisach sanitarnych i przeciwpożarowych,
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa,
 • zapewnienie pomocy medycznej,
 • zorganizowanie zaplecza higieniczno - sanitarnego,
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg, które umożliwiałyby dojazd pojazdom służb ratowniczych i służb porządkowych (Policja, wojsko itp.),
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu wymiany informacji, poprzez zorganizowanie łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
 • ochrona przeciwpożarowa, rozumiana jako zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego niezbędnego do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych,
 • zapewnienie wydzielonych pomieszczeń dla służb kierujących zabezpieczeniem takiej imprezy.

Zabezpieczenie imprez masowych jest jednym z największych wyzwań, jakie stawiane są przed organizatorami, a w sytuacji coraz częstszego przygotowania przez nasz kraj imprez o randze międzynarodowej (np. Euro 2012) jest rodzajem zobowiązania, które ma na celu określenie procedur zwiększających bezpieczeństwo takich imprez. Przygotowania do Euro 2012 ukazują ogrom zadań, które stawiane są przed naszym państwem w związku z przygotowaniem infrastruktury komunikacyjnej (drogi, lotniska, koleje), sportowej (stadiony), turystycznej i gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie), kulturalnej (kina, teatry oraz inne obiekty umożliwiające spędzenie wolnego czasu), ale także zadbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach sportowych i bezpośrednio z nimi związanych.

Wymienione wymogi i zadania spoczywające na organizatorze imprezy masowej ukazują szerokie spektrum działań w tym obszarze. W takim ujęciu widać ogrom zadań, które będą należały do obszaru działań logistycznych.
Zdaniem autorów logistyka w organizowaniu imprez masowych dotyczy głównie planowania, organizowania i zarządzania przepływami materiałów, osób oraz informacji w dążeniu do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia uczestników, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia dla podmiotów organizacyjnych.
Reasumując, do głównych zadań logistyki imprez masowych należą:

 • wsparcie procesów wymiany informacji poprzez wykorzystanie najnowszych technologii z zakresu informatyki i komunikacji,
 • wsparcie służb porządkowych i medycznych,
 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych; sanitarno - higienicznych, gastronomicznych, czy też kwaterunkowych. (...)

Artykuł zawiera 15870 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 30 grudzień 2014 15:53
Zaloguj się by skomentować