Zaloguj się

Zastosowanie metody łańcucha krytycznego w harmonogramowaniu projektów logistycznych

  •  Iwona Łapuńka, Iwona Pisz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie metody łańcucha krytycznego w harmonogramowaniu projektów logistycznych

Upowszechnienie się w ostatnich kilkudziesięciu latach podejścia do planowania prezentowanego przez znaczne grono amerykańskich teoretyków organizacji i zarządzania, w którym wyraźnie wyodrębnia się plany pojedyncze oraz plany trwale obowiązujące, wyeksponowało znaczenie projektu.

Definicja zaproponowana przez Project Management Institute (PMI) mówi, że projekt jest to tymczasowe przedsięwzięcie mające na celu stworzenie unikalnego produktu lub usługi. Parafrazując tę definicję, projekt logistyczny najogólniej można określić jako czasowo wyodrębnione przedsięwzięcie mające na celu realizację jednorazowego i unikalnego działania, polegającego na dostarczeniu w zaplanowanym czasie i na wyznaczone miejsce określonego dobra.

Dodatkowo przedsięwzięcie to musi charakteryzować się następującymi cechami:

  • jednokrotność, czyli realizacja przedsięwzięcia po raz pierwszy,
  • celowość, czyli wynik określonej strategii,
  • odrębność, czyli brak powiązań z normalną, rutynową działalnością firmy/łańcucha dostaw,
  • ograniczoność, czyli istnienie ograniczenia czasowego realizacji przedsięwzięcia,
  • odrębność strukturalna, czyli wydzielenie realizacji przedsięwzięcia jako osobnej struktury,
  • w firmie/łańcuchu dostaw.

Wszystkie powyższe warunki są bardzo istotne, w szczególności w sytuacji, w której mamy do czynienia z projektami realizowanymi na zasadzie kontraktów, gdzie wyjątkowo ważne jest dotrzymywanie terminów oraz zgodność osiągniętego celu z założeniami projektu. Proces realizacji każdego projektu jest procesem wielowątkowym, angażującym różne zasoby, wymagającym od realizatorów różnorodnych umiejętności oraz swoim efektem wpływającym na różne sfery działania przedsiębiorstwa.
Projekt sam w sobie, niezależnie od stosowanego podejścia, jest odrębnym unikalnym bytem organizacyjnym powołanym tymczasowo i angażującym czasowo ludzi z różnych organizacji, komórek organizacyjnych, etc. Istota zarządzania projektem sprowadza sie do użycia tej struktury oraz zasobów materialnych i niematerialnych po to, aby wykonać plan, który z natury również jest tymczasowy, bo obowiązuje tak długo, jak istnieje projekt. Controllingowo projekt stanowi swoiste centrum inwestycji lub jest czymś z pogranicza centrum inwestycji, kosztów, wyników, przychodów. Z jednej strony projekt determinują przyjęte ograniczenia czasowe i budżetowe, z drugiej zaś, traktowany jako przedsięwzięcie inwestycyjne, powinien prowadzić przede wszystkim do osiągnięcia celów rozwojowych. Wieloznaczność i różnorodność definicji projektu logistycznego nie pozwala wskazać na tę jedną właściwą. Jednakże pewnym jest, iż ze względu na innowacyjny charakter oraz wynikającą z tego trudność precyzyjnego określenia czasu i kosztów, immanentną cechą projektów logistycznych jest wysoki stopień ryzyka i niepewności. (...)

Ostatnio zmieniany w czwartek, 16 styczeń 2014 14:38
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe