Zaloguj się

Integracja procesów planowania w łańcuchu dostaw

  •  Adamczak Michał, Hadaś Łukasz, Domański Roman, Cyplik Piotr
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Integracja procesów planowania w łańcuchu dostaw

Wiele przedsiębiorstw na współczesnym rynku zmaga się z niestabilnym popytem, oczekiwaniem krótkich terminów realizacji zamówień oraz skróceniem cyklu życia wyrobów. Jednym z rozwiązań tych problemów jest koordynacja i integracja procesów logistycznych (w tym planistycznych) w ramach łańcucha dostaw.

Koordynacja została zdefiniowana przez Malone’a jako: "wzór podejmowania decyzji i komunikacji pomiędzy wykonawcami zadań nakierowanych na osiągnięcie celu". Z kolei zdaniem Romano integracja to "przełamywanie granic pomiędzy pionami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw".
Poza planowaniem istnieją jeszcze inne narzędzia koordynujące i integrujące procesy w łańcuchu dostaw, wśród nich należy wymienić m.in.: CPFR (collaborative planning, forecasting and replenishment), SCM (supply chain management), ERP (enterprise resource planning).

W dogłębnym i efektywnym badaniu procesów logistycznych niezwykle przydatne okazuje się podejście modelowe. Współcześnie modelowanie, jako główną konstrukcję myślową podejścia systemowego, można uznać za jedno z największych osiągnięć metodycznych nauki zarówno na polu badań podstawowych jak i stosowanych. Modelowanie stało się jedynym skutecznym narzędziem poznawczym współczesnych zjawisk gospodarczych.

Planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej
Definiowanie planu sprzedaży i operacji wymaga szerszego spojrzenia na strukturę procesów planistycznych realizowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Wielu autorów podejmuje tą tematykę w swoich publikacjach. Według autorów niniejszej publikacji interesującą strukturę procesów planowania przedstawiają Fertsch i Głowacka-Fertsch. Ich zdaniem strukturę procesów planowania rozpoczyna business plan/company game plan. W planie tym dokonywana jest długoterminowa prognoza sprzedaży w ujęciu wartościowym z podziałem na grupy wyrobów oraz rynki zbytu. Po weryfikacji prognoz sprzedaży z dostępnymi zasobami w kolejnych latach opracowany zostaje master plan/sales & operations plan. Plan ten powstaje rolująco w horyzoncie rocznym z podziałem na kwartały. Zawiera on z pewnym przybliżeniem: asortyment, ilość oraz terminy sprzedaży i produkcji. Bilansowanie zdolności produkcyjnych z zadaniami ma miejsce w horyzoncie kwartalnym. Plan ten jest planem złożonym i składa się najczęściej z głównego planu: finansowego, sprzedaży, produkcji, technicznego, remontów i zaopatrzenia. W dalszej kolejności schodząc na niższe szczeble struktury procesów planowania (na krótszy horyzont) każdy z planów głównych poddany zostaje weryfikacji pod kątem dostępności zasobów. Główny plan produkcji podlega weryfikacji na etapie rought-cut capacity planning. (…)

Artykuł zawiera 24720 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 11 wrzesień 2015 13:35
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe