Zaloguj się

Jakość a budowa sprawnego łańcucha dostaw

  •  Zimon Dominik
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Jakość a budowa sprawnego łańcucha dostaw

Efektywność łańcucha dostaw rozumiana jest jako jego zdolność do osiągania założonych celów i efektów przy możliwie najniższych nakładach koniecznych do ich realizacji. Zdaniem H. Lee najlepsze łańcuchy dostaw cechują się nie tylko dużą szybkością, ale i niskimi kosztami.

Dodatkowo elastycznie reagują na zmiany popytu i podaży. Potrafią się łatwo adaptować do trudnych zmian w strukturach rynku oraz uwzględniają interesy wszystkich podmiotów wchodzących w ich skład. Z kolei zdaniem M. Ciesielskiego idealny łańcuch dostaw powinien umożliwiać odsunięcie w czasie decyzji o produkcji i dostawach podejmowanych na podstawie informacji o popycie, oferować klientom dużą różnorodność produktów i usług oraz minimalizować czas dostawy, zapasy i koszty. Sprawność łańcucha dostaw rozumiana jest natomiast jako jego zdolność do realizacji podstawowych zadań logistycznych oraz nastawienie na minimalizację kosztów oraz jego optymalizację. Ważną cechą efektywnego i sprawnego łańcucha dostaw jest również zgodność celów oraz współpraca i kooperacja wszystkich jego ogniw. Organizacje dążące do realizacji własnych celów i strategii w ramach łańcucha dostaw nie wnoszą wartości dodanej dla pozostałych ogniw łańcucha. Zdaniem J. Bendkowskiego i M. Kramarz sprawność łańcucha dostaw należy definiować jako jego zdolność do realizacji przyjętych zadań logistycznych poprzez optymalizację trzech składowych: jakości, czasu oraz logistycznej obsługi klienta. Doskonalenie wyodrębnionych części sprawnego łańcucha dostaw powinno być wspomagane nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Celem publikacji jest ukazanie w jaki sposób implementacja systemów oraz koncepcji zarządzania jakością może wspierać budowę sprawnego łańcucha dostaw.

Jakość i obsługa klienta jako determinanty sprawnego łańcucha dostaw
Jakość w logistyce definiuje się jako zdolność organizacji do spełniania wymagań i oczekiwań klienta w odniesieniu do:
a) dogodności uzyskania wszelkich informacji oraz składania zamówień,
b) terminowości i niezawodności dostaw,
c) możliwie bezbłędnej realizacji zamówień,
d) terminowej i wrażliwej na potrzeby klienta formy obsługi posprzedażnej.

Z kolei jakość w zarządzaniu łańcuchem dostaw należy rozumieć jako orientacje wszystkich jego ogniw na spełnienie wymagań klienta. Przyjmując orientacje na klienta jako punkt wyjścia do tworzenia optymalnego poziomu jakości w ramach łańcucha dostaw należy dążyć do tego, aby na wejściu do łańcucha znajdowały się wymagania i potrzeby klientów, a na wyjściu zakładany poziom ich zadowolenia. Uwzględniając priorytety klientów przedsiębiorstwa powinny opracować mapę wartości wyrobów. Podstawą budowy mapy są procesy i działania wszystkich przedsiębiorstw tworzących łańcuch dostaw, począwszy od źródeł wydobycia na finalnych odbiorcach kończąc. Działania te są zbieżne z wymaganiami normy ISO 9001, która bazuje na cyklu ciągłego doskonalenia podporządkowanego oczekiwaniom klientów.

 

Artykuł zawiera 13340 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 12 styczeń 2016 10:34
Zaloguj się by skomentować