Zaloguj się

Wybór operatora logistycznego 3PL z zastosowaniem metody oceny zobiektywizowanej wspomaganej komputerowo

  •  Łapuńka Iwona, Pisz Iwona
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wybór operatora logistycznego 3PL z zastosowaniem metody oceny zobiektywizowanej wspomaganej komputerowo

Utrzymujący się wzrost gospodarczy na świecie wiąże się z ciągłym zwiększaniem zdolności rozwiniętych krajów do produkcji dóbr i usług, zaspokajających potrzeby konsumentów. Inwestycje, postęp techniczny i doskonalenie umiejętności ludzkich, jako główne czynnikami wzrostu gospodarczego, prowadzą do rozwoju wszelkich form biznesu.

Tymczasem era "społeczeństwa informacyjnego", rozwój technologii IT i uwolnienie rynków zbytu dały początek globalizacji. Globalizacja działalności gospodarczej jako najistotniejsza determinanta radykalnych zmian w sposobach i modelach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, została uznana przez wielu badaczy za siłę napędową outsourcingu. Outsourcing i tworzenie partnerskich relacji w łańcuchach dostaw stały się podstawowymi sposobami budowania przewagi konkurencyjnej. Podejmowanie długookresowej współpracy partnerskiej, z wielu różnorodnych powodów przyczynia się do wzrostu wartości firmy, redukcji kosztów, zamierzonej transformacji przedsiębiorstwa, przezwyciężenia wewnętrznych braków, redukcji zapasów, przyspieszenia rotacji, poprawy płynności i wielu innych korzyści (zarówno materialnych jak i niematerialnych). W obszarze usług logistycznych outsourcing doprowadził do powstania na rynku przedsiębiorstw określanych mianem 3PL (Third Party Logistics Service Providers). 3PL jako wyspecjalizowany operator logistyczny, świadczy kompleksowe usługi, w skład których mogą wchodzić spedycja, transport i magazynowanie oraz szeroka gama usług tzw. value-added-services, czyli podnoszących wartość produktów. Rozszerzanie działalności na rynki wschodzące prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne oraz do zwiększonego zainteresowanie usługami typu 3PL. Rynek partnerów logistycznych ulega stałym przekształceniom i dynamicznemu rozwojowi. Kolejnym etapem ewolucji usług outsourcingu w zakresie logistyki jest przejście od 3PL do 4PL (Fourth Party Logistics), czyli do integratora łańcuchów dostaw, obejmującego planowanie, koordynację i kontrolę sieci dostaw. Wybór odpowiedniego dostawcy usług logistycznych jest stale aktualnym, złożonym problemem wielokryterialnym, obejmującym kryteria ilościowe oraz jakościowe, który ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Proces oceny i podejmowania decyzji zawsze oparty jest na kreowaniu pewnego modelu. Model matematyczny oceny wielokryterialnej ma na celu przedstawienie wariantów, ograniczeń, kryteriów i zależności między nimi, za pomocą którego można w sposób przybliżony opisać jakiś aspekt rzeczywistości.

Artykuł zawiera 35 240 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 03 czerwiec 2016 10:07
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe