Zaloguj się

Implementacja wytycznych normy ISO 9001 drogą do usprawnienia podsystemów logistycznych

  •  Zimon Dominik
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Implementacja wytycznych normy ISO 9001 drogą do usprawnienia podsystemów logistycznych

Stosunkowo duży wachlarz udogodnień i profitów wynikający z implementacji wymagań standardów zarządzania jakością sprawia, że systemowe zarządzanie jakością staję się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorstw reprezentujących różne branże i odmienne profile działalności. Organizacje funkcjonujące w szeroko pojętej branży logistycznej nie są tu wyjątkiem.

Warto podkreślić, że wdrażanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach prowadzących działalność logistyczną jest jak najbardziej uzasadnione ponieważ naczelne zadania logistyki oraz zarządzania jakością są zbieżne. Podstawowym celem zarządzania logistyką i jakością jest bowiem świadczenie usług oraz wytwarzanie produktów w pełni uwzględniających wymagania klientów. Ponadto wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwie powinny być temu celowi w pełni podporządkowane. Wdrażając wymagania standardów zarządzania jakością należy wziąć pod uwagę fakt, że każda branża czy przedsiębiorstwo posiada swoją specyfikę, której ujęcie jest kluczową kwestią decydującą o prawidłowym opracowaniu dokumentacji systemowej determinującej skuteczność i efektywność wdrażanego systemu. Celem niniejszej publikacji jest zaakcentowanie i uwypuklenie obszarów logistycznych, które można udoskonalać poprzez wdrażanie wytycznych znormalizowanych systemów zarządzania jakością.

Wady i zalety znormalizowanych systemów zarządzania jakością
Kierownictwo organizacji decydując się na wdrożenie wymagań systemu zarządzania jakością musi wiedzieć, że proces ten jest długotrwały, skomplikowany i generuje znaczne koszty. W związku z powyższym podjęcie ostatecznej decyzji powinno być poprzedzone szczegółową analizą opłacalności tej inwestycji, w której należy uwzględnić zarówno pozytywne jak i negatywne strony implementacji wymagań systemowych. Do pozytywnych stron implementacji systemu zarządzania jakością w organizacjach można zaliczyć:
a) pełniejsze ukierunkowanie się na potrzeby klientów,
b) większe zaangażowanie pracowników w podnoszenie jakości swoich działań na wszystkich poziomach organizacji,
c) uporządkowanie podstawowych obszarów logistycznych, takich jak planowanie, produkcja, zakupy, dystrybucja, sprzedaż itd.,
d) usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji,
e) skrócenie przebiegu procesów,
f) zapewnienie stabilnych, powtarzalnych wyrobów i usług, co zmniejsza potencjalną liczbę reklamacji i skarg klientów, a tym samym zwiększa wiarygodność organizacji,
g) zwiększenie wydajności pracy,
h) przejrzysty podział uprawnień i odpowiedzialności, co eliminuje możliwość dublowania działań oraz redukuje groźbę konfliktów pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami,
i) kształtowanie projakościowej kultury organizacji oraz właściwej komunikacji wewnętrznej,
j) poprawę wizerunku organizacji,
k) wzrost wrażliwości organizacji na zachowania klientów i konkurentów,
l) łatwiejszy dostęp do rynków międzynarodowych,
m) zwiększenie zaufania jednostek zewnętrznych do organizacji.

 

Artykuł zawiera 18530 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 21 kwiecień 2017 08:37
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe