Zaloguj się

Wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie procesów magazynowych

  •  Zimon Dominik, Malindžák Dušan, Gajewska Teresa
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie procesów magazynowych

Relatywnie duży wachlarz udogodnień i profitów wynikający z implementacji wymagań standardów zarządzania jakością powoduje, że systemowe zarządzania jakością jest popularne wśród przedsiębiorstw reprezentujących różne branże i odmienne profile działalności. Podkreślić należy, że odpowiednio zaprojektowany i umiejętnie wdrożony system zarządzania jakością usprawnia zarządzanie organizacją na wielu jej płaszczyznach, nie pomijając procesów logistycznych. Zdaniem autorów zarządzanie jakością i logistyka mają wiele wspólnych założeń, a u ich podstaw leży jeden główny cel, którym jest doskonalenie szeroko pojętej obsługi klienta, w skład, której wchodzi badanie, przewidywanie i zaspakajanie jego potrzeb, usprawnianie przepływu towarów w łańcuchu dostaw oraz dbałość o optymalną jakość komponentów i towarów w procesach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Zdaniem M. Urbaniaka przedsiębiorstwa działające w branży logistycznej coraz częściej dostrzegają, że wdrożenie systemów zarządzania jakością jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy z nowymi klientami, którzy dodatkowo poddają je wstępnej weryfikacji oraz monitorują w celu dostosowania ich oferty do indywidualnych oczekiwań związanych z zapewnieniem optymalnej jakości produktu i terminowości dostaw. Dodatkowo warto zaznaczyć, że wdrożenie systemów zarządzania jakością w łańcuchach dostaw może być źródłem rozlicznych korzyści. W miarę osiągania wyższych poziomów jakości pogłębiają się więzi i utrwalają związki miedzę organizacjami układu metalogistycznego. Systemy zarządzania jakością wspierają również realizację jednego z głównych celów logistyki, czyli usprawnianie obsługi klienta. W podobnym tonie wypowiada się M. Kadłubek uznając, że procesy zarządzania jakością i logistyką w przedsiębiorstwie powinny być ze sobą ściśle powiązane. Obszar zarządzania jakością i procesy logistyczne muszą się wzajemnie przenikać, współistnieć. Ich współdziałanie umożliwia przedsiębiorstwu skutecznie realizować cele organizacji, pozyskiwać nowych klientów i budować przewagę konkurencyjną na rynku.

Dokonując przeglądu literatury można stwierdzić, że pozytywny wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie obsługi klienta jest bezdyskusyjny i potwierdzony wynikami badań. Jednocześnie zauważa się wciąż niedostateczną ilość badań dotyczących wpływu koncepcji zarządzania jakością na usprawnianie poszczególnych procesów logistycznych.
W związku z powyższym, celem niniejszej publikacji jest zbadanie wpływu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 na doskonalenie i usprawnianie procesów magazynowych. Wybór normy ISO 9001 podyktowany był faktem, że jest to wciąż najpopularniejszy system zarządzania jakością wdrażany w kraju, natomiast procesów magazynowych ich znacznym wpływem na zapewnienie prawidłowej realizacji naczelnych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
Badaniami empirycznymi prowadzonymi we wrześniu i październiku 2014 roku objęto 17 przedsiębiorstw posiadających wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001. Narzędziem badawczym były kwestionariusze ankietowe skierowane do przedstawicieli kierownictwa (25 respondentów) oraz pracowników fizycznych magazynów (140 respondentów). Badania ankietowe zostały wzbogacone o wywiady bezpośrednie z pracownikami przedsiębiorstw.

 

Artykuł zawiera 16940 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 styczeń 2019 14:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe