Zaloguj się

Wyzwania dla bezpieczeństwa procesów logistycznych

  •  Staniec Iwona
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wyzwania dla bezpieczeństwa procesów logistycznych

Współcześnie immanentną cechą otoczenia, wynikającą z jego wielkiej złożoności i zmienności obiektów i zjawisk oraz zależności zachodzących między nimi, jest nieprzewidywalność i turbulentność [3, s. 18-33; 4, s. 219-280]. W takim otoczeniu zapewnienie bezpieczeństwa w procesach logistycznych rozumianych powszechnie jako skuteczna koordynacja przepływu surowców, materiałów i produktów gotowych do konsumenta jest wyzwaniem, gdyż skutkiem niepewności jest poczucie braku bezpieczeństwa i stabilności.

Źródła braku bezpieczeństwa w procesach logistycznych tkwią w materializacji zagrożeń, niepozwalających na osiągnięcie podstawowych celów logistycznych, czyli: minimalizacji kosztów przepływów, sprostanie wymogom obsługi klienta, racjonalnego wykorzystania i kreowania potencjału efektywności, wzrostu konkurencyjności, rozbudowie kapitału relacyjnego itp. Do wskazania różnego rodzaju zagrożeń, wpływających na bezpieczeństwo w procesach logistycznych, stosowana jest systematyka obszaru zagrożeń (GEMIO) [5, s. 51-60], zwracająca uwagę na następujące aspekty:

  • geopolitykę (geopolitics), czyli m.in. konflikty zbrojne, terroryzm, piractwo, nadużycia;
  • środowisko naturalne i siły przyrody (environment);
  • rynek (market), w tym kooperację i jakość usług, ceny za usługi, konkurencja w branży;
  • infrastrukturę i wyposażenie techniczne, zasoby ludzkie, materialne i niematerialne (infrastructure);
  • przygotowanie i organizację procesów, strukturę organizacyjną, elastyczność, decyzyjność, kapitał relacyjny (organization).

W. Machowiak [6, s. 51] wskazuje różne zagrożenia w procesach logistycznych w ujęciu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. M. Osińska [7, s. 2014-2015] porządkuje zagrożenia w podziale na ryzyko systematyczne i specyficzne. Jak widać klasyfikacja zagrożeń wykorzystywana w identyfikacji może być różna, ale istotne jest z praktycznego punktu widzenia, aby zidentyfikować wszystkie potencjalne zagrożenia. Różne są też opinie i poglądy na temat skuteczności poszczególnych podejść [3, s. 86-87].
Strategic Risk [8, s. 4.] na podstawie badań z 2014 pokazuje, że 5 głównych zagrożeń dla skuteczności procesów logistycznych to: zakłócenia i przerwy w łańcuchu dostaw, niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników, uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze, zagrożenia dla środowiska oraz zmiany prawne, legislacyjne. Na dalszych pozycjach jest ryzyko cybernetyczne oraz awarie technologiczne i związane z wykorzystywaniem systemów IT.
Celem pracy jest zidentyfikowanie wymagań stawianych firmom w celu zapewnienia bezpieczeństwa w procesach logistycznych. W pracy zostaną omówione podejścia i koncepcje bezpieczeństwa w procesach logistycznych, podstawowe i perspektywiczne zagrożenia, konieczność zrównoważonego podejścia do bezpieczeństwa. Autorka postawiła sobie następujące pytania badawcze:
1. Jak jest postrzegane bezpieczeństwo procesów logistycznych?
2. Jakie wyzwania stawia się firmom w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów logistycznych?

 

Artykuł zawiera 29780 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 29 kwiecień 2019 15:09
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe