Zaloguj się

Analiza możliwości wdrożenia wybranych technik Lean Management w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  •  Kisiel Piotr
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza możliwości wdrożenia wybranych technik Lean Management w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Metoda Lean Management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, mająca na celu zaadaptowanie go do panujących na rynku warunków oraz sprostanie wciąż zwiększającej się konkurencyjności. Wykorzystuje ona wiedzę z zakresu logistyki, zarządzania produkcją oraz inżynierii produkcji.
Inspiracją do wprowadzenia narzędzi Lean Management dla polskich przedsiębiorców mogą być zarówno europejskie, jak i światowe firmy korzystające z nich z powodzeniem i odnoszące sukcesy. Korzyści płynące z poprawnego wprowadzenia wybranych metod są wielopłaszczyznowe. Trzeba mieć jednak świadomość, że proces wdrażania Lean Management jest wieloetapowy - wymaga analizy badanego obiektu, opracowania koncepcji zmian i ich harmonogramu, a także zaangażowania całego personelu.

Wybrane metody i techniki Lean Management
Metoda Lean Management wykorzystywana jest przede wszystkim w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Odbywa się to poprzez racjonalne zmiany w zakresie zarządzania majątkiem firmy, personelem oraz utrzymywaniu dobrych kontaktów z otoczeniem. Dzięki wdrożeniu koncepcji Lean możliwe jest zminimalizowanie zapasów, zwiększenie produktywności oraz jakości produktów, przy zachowaniu maksymalnego usprawnienia samej organizacji oraz poszczególnych procesów pracy.
W zakres zastosowań Lean Management wchodzą następujące obszary działalności przedsiębiorstwa: organizacja, produkcja oraz zaopatrzenie i zbyt.
Kaizen (z języka japońskiego ulepszanie, ciągłe doskonalenie) jest japońską filozofią postępowania, która wywodzi się z tamtejszej kultury oraz praktyki zarządzania, bazującej na wyznaczeniu standardów i ciągłym doskonaleniu bieżącego stanu. Jest podstawowym, choć nie jedynym elementem wdrażania szczupłego zarządzania do organizacji. Wspomniane zmiany są możliwe dzięki zaangażowaniu całego personelu, począwszy od kadry zarządzającej po pracowników liniowych. Dzięki propozycjom zmian napływających od najniższych szczebli przedsiębiorstwa możliwe jest stopniowe ulepszanie cyklu produkcyjnego przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pracowników z wykonywanych prac. Poprzez zastosowanie filozofii Kaizen dokonujemy stopniowego udoskonalania różnych płaszczyzn przedsiębiorstwa. System ten najłatwiej przedstawić poprzez koła Deminga.

Cykl Deminga (znany również jako koło Deminga) jest schematem, zgodnie z którym należy postępować w celu ciągłego ulepszania. Rozróżniamy dwa rodzaje cyklów: PDCA (Plan-Do-Check-Act) i SDSA (Standarize-Do-Check-Act).
Schemat przedstawiony na rysunku 1 przedstawia wersję koła Deminga typu PDCA, która jest powtarzana do momentu osiągnięcia zadowalającego poziomu. Istotne jest ciągłe poszukiwanie nowych i lepszych rozwiązań. Kolejnymi czynnościami cyklu są:
- P (plan) - zaplanuj lepszą metodę postępowania, przygotuj dokumentację zmian, ustal cele i założenia;
- D (do) - wykonaj, zrealizuj stworzony plan obserwując jej przebieg;
- C (check) - sprawdź, konfrontacja efektu z założeniami wprowadzonych zmian;
- A (act) - działaj, jeżeli zastosowana metoda przynosi efekt należy ją uznać za procedurę postępowania i monitorować. Jeżeli natomiast występują niezgodności koniecznym jest wprowadzenie zmian korygujących.

 

Artykuł zawiera 21150 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 25 lipiec 2019 12:04
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe