Zaloguj się

Szacowanie ryzyka w logistycznym procesie transportu - cz. 1

Polecamy! Szacowanie ryzyka w logistycznym procesie transportu - cz. 1

Szacowanie ryzyka w logistycznym procesie transportu - cz. 2

W Polsce badania nad zarządzaniem ryzykiem, rozpoczęte stosunkowo niedawno, cechuje niewielka liczba opracowań w ramach dwóch nurtów:
- zarządzania ryzykiem spekulatywnym (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych zarządzania przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka);
- zarządzania ryzykiem czystym (koncentrującego się na dostępnych metodach manipulowania ryzykiem i ich zastosowaniach).

Pierwsze wzmianki o zarządzaniu ryzykiem w logistyce można dostrzec w pracach między innymi E. Gołembskiej, K. Tyc-Szmil, J. Brauer, W. Machowiaka, A. Szymonika. W procesach logistycznych ryzyko oznacza występowanie specyficznych (typowych) dla procesów logistycznych czynników ryzyka, mających określone prawdopodobieństwo (częstotliwość występowania) oraz powodujących określone skutki (wyrażone kosztowo). Czynniki ryzyka występując w procesach logistycznych wpływają na zmiany wartości dodanej, realizowanej przez główne procesy organizacji. Zmiana ta ma najczęściej wymiar negatywny.

Proces jest zestawieniem następujących po sobie czynności, powtarzanych w określonym cyklu, które transformują zasoby na wejściu w wynik procesu. Transformacja polega na nadawaniu nowej wartości (wartości dodanej). Mierzalnym celem procesu jest uzyskanie wyniku o jak najwyższej wartości dodanej zweryfikowanej i uznanej przez odbiorcę.
Takie podejście ułatwia optymalizację przedsiębiorstwa, jako całości, ponieważ granice pomiędzy działami, utrudniające komunikację, zostają zastąpione granicami między procesami. W rezultacie celem nadrzędnym staje się wynik procesu, a właśnie procesy i ich wyniki są źródłem dostarczania klientowi oczekiwanych przez niego produktów. Procesy logistyczne - wspomagają funkcjonowanie systemu zarządzania i zapewniają jego skuteczność oraz efektywność. Obejmują one aktywności i działania związane z przygotowaniem struktury procesów podstawowych, zarządzania tworzeniem systemów informacyjnych, transportu, magazynowania, rachunkowości i finansów, sprawozdawczości i kontrolingu.

W ramach procesów logistycznych występuje koordynacja całości działań w przedsiębiorstwie. Celem końcowym koordynacji jest uzyskanie jednomyślności w realizacji zadania, którego składowymi są te działania. Kluczem do koordynacji jest wgląd w wewnętrzną strukturę wykonawców i określenie ich zadań. Procesy logistyczne pojawiają się wtedy, gdy pojawia się potrzeba skoordynowania ze sobą głównych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Kluczową rolę można przypisać tu logistycznemu procesowi transportu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 08 styczeń 2013 14:28
Zaloguj się by skomentować