Zaloguj się

Dostępność transportowa Polski Wschodniej w kontekście budowy spójności przestrzennej UE

Postępujący proces integracji europejskiej, którego jednym z przejawów jest poszerzanie terytorialne UE w wyniku przyjmowania nowych państw członkowskich, ujawnił ogromne różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy państwami i regionami w obrębie ugrupowania integracyjnego szcze gól nie po ostat nich ak ce sjach w 2004 oraz w 2007 roku. Wynikają one zarówno z uwarunkowań gospodarczych, jak i z położenia terytorialnego regionów, które określa się jako centralne lub peryferyjne w odniesieniu do UE jako całości, do obszaru danego kraju lub w odnie sie niu do re gio nu je śli do ty czy peryferyjności jednostek lokalnych.
W naukach społecznych i ekonomicznych regiony peryferyjne są definiowane poprzez zastosowanie różnych kryteriów. W wielu definicjach podkreśla się fakt, iż peryferie to obszary oddalone od centrów gospodarczych i trudno dostępne pod względem komunikacyjnym, o niskiej gęstości zaludnienia i słabej urbanizacji, podczas gdy w innych definicjach stosowane są kryteria ekonomiczne, w tym głównie wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego.
Jako podstawowe czynniki determinujące regionalną peryferyjność wskazuje się niewystarczający dostęp do systemu transportowego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz brak dobrych połączeń z centrami polityczno-gospodar-
czymi UE i kraju. Utrudnia to dostęp do wspólnotowych rynków, a tym samym prowadzi do wolniejszego rozwoju gospodarczego i mniejszej konkurencyjności.
Zbyt duże zróżnicowanie poziomu rozwoju pomiędzy regionami jest niekorzystne zarówno dla obszarów biednych, dotkniętych peryferyzacją, jak i dla regionów bogatych oraz dla całego ugrupowania integracyjnego. Z tego powodu
UE prowadzi intensywne działania w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz polityki spójności, których celem jest wzrost poziomu wewnętrznej spójności terytorialnej w ramach Wspólnoty.
Spójność terytorialna to sieć wzajemnych powiązań wielu aspektów współczesnej przestrzeni życiowej, w tym kwestii gospodarczych, transportowych, ekologicznych, rozwojowych oraz społecznych. Wyraża się poprzez minimalizację występowania konfliktów przestrzen nych, po przez rów no wa że nie różnic potencjałów rozwojowych pomiędzy regionami oraz równoważenie negatywnych efektów procesów rozwojowych wynikających tak z indywidualnych cech poszczególnych regionów, jak i ze specyfiki rynków globalnych. (...)
Zaloguj się by skomentować