Zaloguj się

Współczesne metody organizacji przewozów kolejami dużych prędkości (kdp) na przykładzie kolei chińskich

System KDP na świecie rozwija się dynamicznie. Niekwestionowanym liderem w tym względzie stały się Koleje Chińskie, przewożące dziennie pociągami CRH około 1 miliona podróżnych i dysponujące 7,5 tysiącami km linii szybkiego ruchu, co stanowi połowę sieci światowej. W referacie dokonano analizy metod organizacji masowych przewozów w Chinach na podstawie szeregu publikacji oraz doświadczeń autora zebranych w trakcie wizyty w ChRL.
Uwzględniono zarówno proces planowania przewozów, metody kierowania potokami podróżnych, systemy dystrybucji, zarządzanie parkiem składów CRH, obsługę podróżnych na dworach kolejowych jak i inne elementy.
Sieć KDP w Chinach jest niewątpliwe specyficzna, zarówno pod względem rozległości geograficznej, wielkości przewozów, możliwości inwestycyjnych i tempa rozwoju. Proces jej rozwoju wspierany jest pracami badawczymi prowadzonymi w kilku ośrodkach naukowych.
Wnioski z referatu zawierają szereg wskazań dotyczących możliwości wykorzystania chińskich doświadczeń zarówno dla przewozów międzyaglomeracyjncyh kolejami konwencjonalnymi, jak i dla organizacji przewozów na pierwszej linii szybkiego ruchu w Polsce oraz budowanej z jej wykorzystaniem sieci połączeń.
METHODS OF ORGANIZATION MASS TRANSPORT OF HIGH SPEED TRAIN IN CHINESSE RAILWAYS
HS system in the world develops dynamically. Today`s undisputed leader in this area are the Chinese Railways, transporting daily in CRH trains about 1 million travellers and administering 7,5 thousands km of hidh speed lines, which constitutes half of world net.
In the report the analyses of methods of organization of mass transport in Chinas were executed on basis of a number of publication as well as on author experiences gathered during the visit in Republic of China. Both a process of transport planning, methods of travellers' streams control, systems of distribution, CRH rake fleet management, service of travellers on railway stations and of other elements.
HS net in China is unquestionably specific, both in regard of geographical vastnesses, range of transport, investment possibilities and rate of development. Development process is supported by scientific research led in several scientific centres. (...)

Artykuł zawiera 30889 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować