Zaloguj się

Metody oceny niezawodności psychofizycznej koordynatora akcji sar pracującego w stresie

Streszczenie: Sukces akcji SAR jest determinowany przez wiele czynników, tj. warunki zewnętrzne, charakter wypadku oraz czynnik ludzki. Zasadniczym elementem systemu SAR jest koordynator akcji, którego celem działania jest zebranie odpowiednich informacji i prawidłowe zaplanowanie przebiegu akcji. Dla zrealizowania tak postawionych celów koordynator powinien podejmować decyzje oraz działania z jak największą starannością i efektywnością. W artykule przedstawiono wpływ postawy, wiedzy i doświadczenia koordynatora na jego niezawodność w procesie planowania akcji. Dodatkowym parametrem wpływającym na sprawność koordynatora jest stres, którego oddziaływanie przeanalizowano za pomocą dostępnym metod oceny niezawodności.
1. WSTĘP
Akcje ratownicze na morzu są stałym elementem działań związanym z transportem morskim. Współczesna konstrukcja, wyposażenie oraz metody eksploatacji statków morskich w powiązaniu z warunkami hydrometeorologicznymi generują zagrożenia, których skutkiem są wypadki morskie. Konieczne jest więc utrzymywania systemu ratownictwa i poszukiwania w ciągłej gotowości do podjęcia działań ratowniczych.
System ratownictwa morskiego można podzielić ze względu na formę działania na dwie grupy funkcjonalne: część zarządzającą i część wykonawczą. Pierwszą z nich stanowi
Morskie Centrum Koordynacyjne, którego celem jest przygotowanie akcji SAR oraz nadzór nad prowadzonymi działaniami ratowniczymi, natomiast drugą stanowią jednostki ratownicze bezpośrednio wykonujące działania poszukiwania i ratownictwa.
Zasadniczym elementem procesu realizacji akcji SAR jest przygotowanie jej planu oraz przydzielenie zadań jednostkom ratowniczym. Ten element akcji jest realizowany bezpośrednio przez Koordynatora Akcji SAR (SMC - SAR Mission Coordinator). Świadomość odpowiedzialności za decyzje podejmowane w czasie planowania akcji SAR oraz presja czasu wywołują stres koordynatora akcji. Zbyt duży poziom stresu i
obciążenie może wywołać apatię lub panikę. Oba te czynniki ograniczają możliwości percepcji oraz logicznej i sprawnej oceny sytuacji, co przyczynia się do podejmowania błędnych decyzji zmniejszających skuteczność akcji SAR.
Podczas prowadzenia akcji SAR koordynator może być oceniany za pracę zgodną z wymogami, procedurami i schematami poszukiwań, jak również za osiągnięte rezultaty czyli ratowanie życia ludzkiego, mienia oraz ratownictwo ekologiczne. (...)

Artykuł zawiera 19879 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować