Zaloguj się

Wpływ systemu organizacji pracy na koszty eksploatacyjne w miejskiej sieci transportu publicznego

Dążąc do minimalizacji kosztów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie realizującym obsługę miejskiej sieci transportu publicznego, przewoźnicy starają się pogrupować kursy tak, aby wykonać je przy pomocy jak najmniejszej liczby pojazdów oraz zredukować sumaryczny koszt pracy kierowców. Sposób minimalizacji kosztów zależy od umowy zawartej z lokalnymi władzami - zleceniodawca może narzucić konkretne godziny odjazdów z przystanków początkowych albo wymagać jedynie wykonania określonej liczby kursów w przedziale czasowym.
W niniejszej pracy przedstawiono problem zależności kosztów eksploatacji taboru od sposobu organizacji pracy przyjętej w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Analizę przeprowadzono dla autobusów obsługujących jedną linię. Po przedstawieniu specyfiki zagadnienia, problem zaprezentowany jest w formie studiów trzech przypadków. Dla każdego wariantu podano sformalizowany zapis minimalizowanych kosztów.
WPROWADZENIE
Istotnym wyznacznikiem jakości życia we współczesnych ośrodkach miejskich jest poziom jakości usług komunikacji publicznej, świadczonych na ich terenie - zarówno stopień rozwoju sieci, liczba i częstotliwość połączeń między wybranymi punktami, jak i punktualność, cena biletu czy bezpieczeństwo korzystania z pojazdów komunikacji zbiorowej. Z jednej strony problematyka związana z komunikacją zbiorową obejmuje zagadnienia strategii rozwoju transportu publicznego - prognozy i projekty powiększania rozmiaru sieci, funkcjonowanie komunikacji publicznej w specyficznych uwarunkowaniach miasta - preferowane środki transportu, wytyczone specjalne pasy jezdni dla ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej, liczba przewoźników, ich kompetencje i relacje z administracją lokalną. Drugą grupą problemów są szczegółowe kwestie, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa transportowe - wytyczanie tras, planowanie rozmieszczenia przystanków i punktów przesiadkowych, wykorzystanie floty oraz planowanie jej remontów i wymiany, sposób organizacji pracy kierowców oraz specyficzne problemy w zakresie tworzenia rozkładów jazdy i egzekwowania ich punktualnego wypełnienia.
O bogactwie problematyki związanej z sieciami komunikacji miejskiej, świadczy rozpiętość literatury przedmiotu; sieci komunikacji miejskiej analizowane są z różnych punktów widzenia oraz podejmowane są próby optymalizacji różnych elementów pracy sieci, z wykorzystaniem rozmaitych metod. (...)
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe