Zaloguj się

Koncepcja struktury sieci torowej dla pojazdów prt

Streszczenie: Referat dotyczy wybranych zagadnień modelowania sieci torowej dla transportu Personal Rapid Transit. Praca obejmuje krótką charakterystykę transportu PRT, omówienie wybranych wymagań oraz opis propozycji struktury torowej systemu PRT. Ponadto zawiera metodykę modelowania toru z uwzględnieniem krzywych przejściowych. Przedstawione zagadnienia stanowią integralną część prac związanych z opracowanie koncepcji systemu PRT. Zaprezentowane modele toru są wykorzystywane w zaawansowanych badaniach symulacyjnych zarówno pojazdów jak i całego systemu PRT.
1. WSTĘP
Transport Personal Rapid Transit określany mianem PRT jest jedną z form transportu automatycznego określanego mianem AGT ("Automated Guidway Transit" automatyczny transport prowadzony bez motorniczego) [1], który wykazuje cechy transportu osobistego i masowego transportu miejskiego typu "point to point" lub "door to door", na który składają się małe pojazdy (np. czteroosobowe), poruszające się zdalnie po lekkiej infrastrukturze - najczęściej szynie napowietrznej. Natomiast funkcja "point to point" oznacza, że przejazd odbywa się od przystanku początkowego do końcowego bez przystanków pośrednich. Inteligentny system sam wybiera optymalną trasę przejazdu, która w danej chwili w zależności od zajętości sieci „dróg”, pozwoli spełnić kryterium: minimum czasu podróży.
Na wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej od kilku lat prowadzone są prace w zakresie modelowania i badań dynamiki ruchu pojazdów systemu PRT. W ramach obecnie realizowanego projektu ECO-Mobilność (projekt realizowany w ramach programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.3) opracowana zostanie koncepcja konstrukcji układu jezdnego pojazdu PRT oraz propozycja struktury torowej dla systemu transportu.
1.1. Przykłady sieci systemów PRT
System transportu PRT jest znany na świecie od wielu lat. Jedną z pierwszych prac badawczych dotyczących tego rodzaju transportu realizowano w USA w latach 1968-1976, a jej wyniki opublikowano w monografii [1]. Pomimo upływu wielu lat system ten nadal znajduje się głównie na etapie koncepcji i badań. Jedynie rozwiązanie o nazwie Ultra jest obecnie wdrażane do lokalnej eksploatacji na lotnisku Heathrow.
Jak wynika z analizy prowadzonych na świecie prac badawczych i rozwiązań patentowych struktura sieci torowej realizowana jest w oparciu o różnorodne koncepcje. (...)

Artykuł zawiera 15520 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować