Zaloguj się

Wpływ rozbudowy potencjału do obsługi transportu intermodalnego na konkurencyjność Portu Świnoujście

Jednym z warunków efektywności ekonomicznej portów jest ciągłe ich dostosowywanie do zmieniających się warunków rynkowych. W przypadku portów polskich należy brać pod uwagę uwarunkowania rynkowe o skali globalnej, europejskiej i Regionu Morza Bałtyckiego. Te dwa ostatnie obszary są szczególnie istotne dla terminali portowych kierujących swoje usługi do klientów uprawiających żeglugę promową i tak zwaną żeglugę bliskiego zasięgu.
Do takich terminali można zaliczyć również Terminal Promowy Świnoujście (TPŚ).
Rozwój TPŚ musi uwzględniać bieżące potrzeby armatorów, spedytorów i przewoźników lądowych.
Musi też odpowiadać długoterminowym zmianom rynkowym, które w dużej mierze są kreowane przez strategie polityczne. Istotne jest, aby inwestycje portowe były spójne z założeniami i priorytetami polityki transportowej UE, obejmującymi: priorytety Białej Księgi pod tytułem Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu priorytety inwestycyjne w zakresie infrastruktury TEN-T w Rejonie Morza Bałtyckiego zwiększenie spójności pomiędzy nowymi i starymi członkami UE, koncepcję autostrad morskich w Rejonie Morza Bałtyckiego.
Zadanie inwestycyjne, jakim jest zwiększenie potencjału portowego do obsługi ładunków intermodalnych jest zgodne ze wszystkimi powyższymi celami strategicznymi. Inwestycje tego typu mają szansę na dofinansowanie ze środków UE i natrafiają na większą przychylność władz lokalnych i inwestorów zewnętrznych. Podstawowym argumentem zjednującym sprzymierzeńców tego typu inwestycjom jest fakt, że transport intermodalny ze swojej natury pozwalający na większe wykorzystanie ekologicznych gałęzi transportu, to jest kolei, żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej.
Zarząd Portu Szczecin i Świnoujście SA (ZPSiŚ SA), właściciel infrastruktury portowej, która znajduje się w użytkowaniu spółki TPŚ, planuje rozbudowę terminalu promowego. Strategiczne inwestycje obejmują powstanie Bazy Intermodalnej, czyli infrastruktury zwiększającej możliwości obsługę jednostek intermodalnych, czyli kontenerów, nadwozi wymiennych, naczep i zestawów drogowych przewożonych w technologiach szynowo - drogowych. Zakłada się, że powstaniu punktowej infrastruktury portowej towarzyszyć będzie wzrost przeładunków, dzięki uruchomieniu kolejowo-morskich połączeń intermodalnych. (...)
Zaloguj się by skomentować