Zaloguj się

Znaczenie lotniczych przewoźników niskokosztowych w procesie rozwoju turystyki kontynentalnej na przykładzie Europy

Słowa kluczowe: Rynek lotniczych usług pasażerskich, liberalizacja, przewoźnicy niskokosztowi, przewoźnicy tradycyjni, turystyka lotnicza, regiony turystyczne. Streszczenie Rozważania zawarte w artykule dotyczą powstania i rozwoju działalności lotniczych przewoźników niskokosztowych oraz wpływu tego procesu na branżę turystyczną. Kształt i dynamika rozwoju obu rynków charakteryzuje się określonym stopniem wzajemnych zależności. Bez rozszerzenia sieci i dystansu lotniczych destynacji, tempo rozwoju ruchu turystycznego byłoby znacznie wolniejsze, a niektóre rejony świata pozostałyby niedostępne. Wiele ośrodków, które jeszcze niedawno stanowiły obszary peryferyjne, zwiększyło swoją dostępność dzięki działalności linii niskokosztowych.
W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z genezą i rozwojem tych przewoźników, zarówno w ramach kontynentu jak i w Polsce. W dalszej części przedstawiono rozwój turystyki w oparciu o ofertę przewoźników niskokosztowych. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że dynamika rozwoju turystyki jest w określonym zakresie zależna od stopnia dostępności i kosztów związanych z komunikacją lotniczą. Dotyczy to szczególnie segmentu usług turystycznych, w których działalność poznawcza i rekreacyjna jest realizowana w coraz odleglejszych regionach kontynentu i świata.
THE ROLE OF LOW COST CARRIERS IN PROCESS OF DEVELOPMENT OF CONTINENTAL
TOURISM, BASED ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION
Abstract
The article concerns the origin and development of low cost carriers and the impact of this process on the tourism industry. The shape and the dynamics of the development of both markets is characterized by a certain degree of mutual dependencies. Without the extension of the network and the incorporation of ever more distant flight destinations, the pace of development of tourism would be much slower, and some parts of the world would remain inaccessible. Many tourist resorts, which until recently were the peripheral areas, have increased their availability through the activity of low-cost lines. The article presents these issues, which are related to the genesis and development of the carriers, both within the continent and, more particularly, within Poland. The following section presents the development of tourism based on the offer of low-cost air carriers. From the considerations made it can be concluded that the dynamics of tourism development is, within a certain range, dependent on the degree of availability and on the cost of air transportation. (...)

Artykuł zawiera 41658 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować